Årstids­­växling skapar lukt- och smak­förändringar i Råneås vatten

Edit: artikeln uppdaterad 21 oktober 2022. Lukt- och smakförändringar för dricksvattnet i Råneå inträffar varje höst och vår. Det har naturliga förklaringar och beror på att Råneå tar sitt råvatten från sjön Andträsket. Under några veckor på hösten och våren, i samband med temperaturförändringar som leder till snösmältning och isbildning, eller när det kommer mer nederbörd brukar man säga att ”sjön vänder”.


Det betyder att det varmare vattnet på botten av sjön stiger och blandas med det kallare vattnet vid ytan. Det blandade vattnet har i sin tur en högre halt av organiskt material, så kallade humusämnen som följer med i det vatten som pumpas in i vattenverket. Humusämnena bidrar till den lukt och smak man känner i vattnet, om än påverkan är olika stor inom Råneå. Närmare sommaren stabiliseras sjön och skiktas på nytt, då med varmare vatten vid ytan och kallare på botten, och lukten och smak- och luktavvikelsen avtar. Samma omblandning av vattnet sker sedan igen på hösten när vintern närmar sig – när isen lagt sig på sjön brukar temperaturen stabilisera sig och de förändringar på lukt och smak som upplevs som besvärande brukar då ha försvunnit.

Lumire jobbar kontinuerligt med förbättringsåtgärder, som exempelvis spolning och anläggning av ledningar samt reparation då det är mest lämpligt. Det är dock svårt i dagsläget att göra något åt de lukt- och smakförändringar som redan existerar, vilket också är en av anledningarna till att det har beslutats om en ny överföringsledning från Luleå till Råneå.

– När vi har ledningen från Gäddvik klar, så kommer det bli ett stabilare råvatten. Tillsammans med att vi förnyar ledningsnätet är förhoppningen att det kommer att bli ett genomgående välsmakande vatten, som inte påverkas av de förutsättningar som finns i Andträsket, säger Carolina Lundqvist, Vatten- och avloppsingenjör på Lumire som arbetar med dricksvattenkvalitet (bild nedan).

Människa vid en vägg med tapet av träd

Vattnet i Råneå genomgår en omfattande vattenbehandlingsprocess på sin väg från Andträsket till vattenkranen. Denna process säkerställer att inga sjukdomsframkallande mikroorganismer och kemiska ämnen kan gå ut i dricksvattnet. Prover tas regelbundet för att kontrollera att dricksvattnet uppfyller Livsmedelsverkets kvalitetskrav. Däremot klarar inte processen fullt ut att reducera den lukt och smak som kan uppstå under vår och höst i samband med ändrade vattenförhållanden i Andträsket, vilket inte är farligt men en otrevlig sidoeffekt.