Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Sunderby
återvinnings­central

Söndag, 3/12
Hög
Medel
Låg
 
08
10
12
14
16
18
20
Data saknas
Genomsnittligt besökstryck
Gamla Bodenvägen, S:a Sunderbyn
Kundtjänst – 0920-25 09 00

En viktig del av vår återvinning av avfall sker på vår stora anläggning i Sunderbyn. Här återvinns avfall från hushåll och företag från hela Luleå kommun. Totalt tar anläggningen emot cirka 50 000 ton avfall varje år. Återvinningscentralen och avfallsanläggningen har olika öppettider, för återvinningscentralen gäller tiderna i rutan ovan.


Huvuddelen av verksamheten på avfallsanläggningen är till för företag och utgörs av mottagning, sortering och mellanlagring av restavfall, grovavfall, bygg- och rivningsvirke samt trädgårdsavfall som krossas och körs till Bodens värmeverk för energiåtervinning och som sedan används som fjärrvärme till lokalbefolkningen. Metaller och konstruktionsmaterial separeras och den lilla del som kvarstår efter sorteringen läggs på deponi. 

Företag, föreningar och verksamheter betalar en fast avgift på 340 kronor exklusive moms vid varje besök på återvinningscentralen. På Sunderbyns och Risslans återvinningscentraler kan asbest lämnas, förpackat enligt riktlinjer.

Så här hittar du på återvinningscentralen:

När du kör in på återvinningscentralen, vid uppfarten mot rampen hittar du en container, en så kallad komprimator för wellpapp på din vänstra sida. På rampen, på din högra sida finns en plats för att lämna hela och rena kläder, eller saker som kom gå vidare till återbruk. På den vänstra sidan finns yta för att lämna isolering/planglas, metall, energiåtervinning (tidigare benämnt brännbart), trä och tryckimpregnerat trä och grovavfall.

När du kör ner för rampen, kan du ta den första avfarten för att lämna farligt avfall i vår miljöstation. Här finns även plats för elektronik och en återvinningsstation för glas, metall-, pappers- och plastförpackningar samt tidningar. Om du fortsätter rakt fram kommer du till området för vitvaror, trädgårdsavfall, sten, jord och betong. Här finns även möjlighet att lämna korrekt förpackad asbest, gips och latrin.

ikon farligt avfall
ikon elavfall
ikon energiåtervinning
ikon ofärgade glasförpackningar
ikon tidningar
ikon invasiva arter
ikon trä
Ikon impregnerat trä
ikon vitvaror
Ikon grovavfall
Ikon färgade glasförpackningar
ikon pappersförpackningar
ikon jord
ikon sten 6 grus
ikon asbest
ikon ljuskällor
ikon metallförpackningar
ikon plastförpackningar

För företag – så går det till på avfallsanläggningen: 

Avfallsanläggningens ordinarie öppettider

Måndag-fredag, 07:00-15:45
Lunchstängt, 11:00-12:00

Observera att dessa öppettider endast gäller för avfallsanläggningen, återvinningscentralen har andra öppettider.

Mottagning av avfall

Avfall som tas emot på anläggningen kontrolleras och journalförs med avseende på avfallsslag och mängd. Anläggningen inrymmer en återvinningscentral där privatpersoner och mindre företag själva får lämna sitt utsorterade avfall och förpackningar. Övrigt avfall, till exempel verksamhetsavfall, transporteras med lastbil till vågstationen där okulärbesiktning och vägning sker.

Sortering av avfall för återvinning

På anläggningens sorteringsyta utförs sortering av avfallet med sorteringsgrävare, avfallet sorteras i aktuella återvinningsfraktioner samt i deponirest. Inom återvinningscentralen hanteras avfallet huvudsakligen i containers för olika källsorterade fraktioner. 

Mellanlagring av avfall 

Mellanlagring av både sorterat och icke sorterat avfall sker på anläggningen. Avfallet mellanlagras inom anläggningen tills lämpliga behandlings- eller transportvolymer erhållits eller i avvaktan på att mottagande anläggning har möjlighet att ta emot återvinningsmaterialet.

Utsorterat brännbart avfall mellanlagras i täkt lager i avvaktan på borttransport till förbränningsanläggning. Rent träavfall mellanlagras separat i högar på hårdgjord yta. Farligt avfall sorteras och emballeras i rätt emballage. Emballage lagras tills emballagen är fyllda innan borttransport. Impregnerat trä mellanlagras på hårdgjord yta i avvaktan på borttransport till förbränningsanläggning. Kyl- och frysmöbler mellanlagras under tak på hårdgjord yta. Övrigt avfall så som betong, tegel, schakt- och jordmassor etc. lämpliga för anläggningsarbeten eller sluttäckning av deponin lagras på hårdgjorda ytor med möjlighet att samla upp och avleda ytvatten. 

Mekanisk bearbetning av avfall för återvinning 

Krossning och siktning av avfall sker med syfte att möjliggöra återvinning av avfall för bland annat  materialåtervinning, energiutvinning, anläggningsändamål eller annan återvinning. Förutom att producera material för extern återvinning och energiutvinning kommer vissa av dessa massor att användas till anläggningsändamål inom anläggningen. 

Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall 

Kompostering av park- och trädgårdsavfall sker med syfte att omhänderta lätt biologiskt nedbrytbart avfall och producera anläggningsjord för avsättning inom anläggningen. Kompostering sker i öppen strängkompostering, avfallet krossas och tillförs strukturmaterial vid behov. 

Deponering av icke farligt avfall 

Deponering av avfall planeras ske på två platser inom anläggningen. Deponering av icke farligt avfall planeras ske ovanpå redan befintlig, delvis sluttäckt deponi inom etapp 1b. En dränerad bottentätning läggs ovanpå den redan sluttäckta deponin, ovanpå detta läggs avfallsmassor som sedan sluttäcks succesivt. För deponering av sulfidhaltiga massor planeras en ny monodeponi inom etapp 2a.  

Deponering av sulfidjordsmassor kommer att ske under vatten för att förhindra syre att komma i kontakt med massorna. Deponering kommer att ske etappvis i avgränsade celler med början i anslutning till nuvarande återvinningscentral. Vartefter behov uppstår kommer nya deponiceller att anläggas i riktning mot områdets lågpunkt i det sydvästra hörnet, mot infartsvägen. Deponicellerna kommer att anläggas successivt genom att befintligt torv- och siltlager schaktas bort tills det naturliga sulfidjordslagret nås, schakten avbryts ovan sulfidjordslagret. När de naturliga sulfidjordarna påträffas lämnas dessa kvar i schakten och det säkerställs att dessa inte kommer i kontakt med syre utan att de hålls under vatten. Aktuell schakt vallas in och däms upp så att deponering av sulfidmassor kan ske vattenmättat. 

Syftet med deponeringsverksamheten är att på ett säkert sätt omhänderta avfall som av olika skäl inte kan återanvändas, materialåtervinnas, energiåtervinnas eller som utgör restfraktioner från sortering, bearbetning eller behandling. 

Kategorisering av icke-farligt avfall för deponi

För att hantera jordar, betong eller annat icke-farligt avfall som ni som företag lämnar på vår avfallsanläggning i Sunderbyn för deponi, ber vi er fylla i blanketten här intill och skicka in den till kundservice@lumire.se

När detta är klart, lämnar vi en offert till er och därefter är ni välkomna att lämna in avfall till oss.

Behandling av förorenade massor 

Behandling av förorenade massor planeras ske genom olika metoder där olika mobila anläggningar används beroende på förorening. Syftet med behandling av förorenade massor är att möta regionens behov samt att generera rena massor som kan användas för sluttäckning av deponier inom området. Vilka typer av anläggningar som kommer att användas till behandling av förorenade massor avgörs efterhand beroende på vilka typer av föroreningar som förekommer i de massor som ska behandlas samt beroende på vilka metoder som utgör bästa möjliga teknik vid något givet tillfälle. 

Behandling av förorenade massor kommer att utföras med mobila anläggningar som etableras under viss tid för att utföra väl definierade uppdrag. För att avgöra vilken behandlingsmetod som bäst lämpar sig för varje slag av förorenade material kommer massorna att karakteriserats genom olika tester, t.ex. laktester, innan behandling påbörjas.

Metoder som kan komma att användas vid behandling av förorenade massor

Biologisk behandling – Den vanligaste metoden för biologisk behandling av organiska föreningar är kompostering. Metoden är en destruktionsmetod där organiska föreningar bryts ner. Biologisk behandling kan ske både genom att lägga upp massorna i ”strängar” eller i bioreaktorer. För denna anläggning är det behandling genom att lägga upp massorna i ”strängar” eller ”limpor”.  Strängarna breds ut och till tunnare skikt och luft, vatten, bakterier och närsalter kan komma att tillsättas. 

Jordtvätt – Jordtvätt avskiljer och koncentrerar en förorening. Detta sker genom att tvätta bort de finkorniga delarna ur massorna vid vilka föroreningar ofta binds. Därefter rengörs de grövre partiklarna. Det förekommer ofta att man innan denna behandling kan komma att behöva krossa, sikta och skaka materialet. Tvättning kan ske i lösningsmedel men vanligast är vatten med eventuell tillsats av tvättmedel eller syra- eller basjusterare. 

Stabilisering och solidifiering – När ett material stabiliseras görs föroreningarna mindre lösliga, mindre mobila och mindre toxiska genom kemiska processer. Detta kan ske med inblandning av till exempel kalk eller genom att binda metaller till sulfider. Solidifiering innebär att materialet innesluts i jorden genom till exempel inblandning av cement. Materialet blir så tätt att lakvatten kommer genom diffusion från ytan i stället för att passera igenom avfallet. Stabilisering och solidifiering föregås ofta av att materialet siktas för att få bort de större fraktionerna som oftast innehåller mindre mängd av föroreningarna. Den grövre fraktionen kan tvättas och tas om hand på samma sätt som beskrivet i metoden ovan. 

Avvattning av avfall – Behandling av farligt avfall i form av spillolja, sludgeolja och oljeskadat vatten planeras ske genom uppvärmning i cisterner, vilket får vatten och olja att separera varvid vatten kan dräneras ut genom ventiler i botten. Rening av utgående vatten sker genom ultrafilter samt oljeavskiljare, med möjlighet till slutpolering genom ett selektivt jonbytarsteg. Avvattning av avfall, både farligt och icke farligt, planeras ske genom gravimetrisk avskiljning där lättare fraktioner skimmas av från ytan och tyngre fraktioner matas upp från botten. Finare fraktioner avskiljs via filterpress. Syftet med avvattning av avfall är att förändra avfallets egenskaper så att de separata fraktionerna blir möjliga att omhänderta och behandla.

Tips innan du kommer till oss

 • Packa din bil eller släpvagn smart så slipper du sortera på återvinningscentralen  
 • Max 20 liter spillolja per tillfälle
 • Töm motorer på vätskor, exempelvis gäller det din gräsklippare, trimmer och snöslungor 
 • Paketera och märk farligt avfall   
 • Lägg isoleringsmaterial i påse eller säck   
 • Tänk på att förpacka asbest väl och att det endast kan lämnas på Risslan och Sunderbyns återvinningscentral  
 • Säkerställ att ditt fordon inte överskrider totalvikt 3,5 ton

Exempel på saker som ska lämnas på andra ställen

 • Fyrverkerier, explosiva  ämnen  och ammunition ska lämnas hos polisen
 • Mediciner och kanyler ska lämnas till apotek  
 • Skrotbilar ska lämnas till återförsäljare eller bildemontering   
 • Bildäck ska lämnas till auktoriserad  däckfirma   
 • Slaktavfall eller döda djur ska tas  om hand enligt  jordbruksverkets föreskrifter   
 • Om du vill lämna balplast, kontakta Svepretur