En ny pumpstation med lek och ljusglimt

Östra länken – ett vatten och avloppsprojekt i Luleå som nu är inne på sitt åttonde år. År med förädling och där nya landmärken skapas. Med tanke på att det handlar om vatten- och avloppsarbete är det en hel del som vi kan se ovan jord – nu senast har inkoppling av pumpstationen P14 vid Tuna strand genomförts. Robin Stenman, projektledare på Lumire och Charlie Klasson, blockchef på NCC som är partner i projektet gläds över att ännu ett delmål är uppfyllt – allt för en bra vardag för Luleåborna, idag och i framtiden:  


Varför behövs pumpstationer för att vatten- och avlopp ska fungera i Luleå?

– Då avloppsvatten lämnar våra bostäder leds det via ledningar i marken med självfall till lägsta punkt i ledningsnätet. Detta går att likna vid en hängränna på ett hus där vattnet leds i  lutning mot den lägre punkten. För att vattnet ska kunna ta sig vidare mot reningsverket behövs en pumpstation vid denna lågpunkt för att pumpa vattnet upp till en högre punkt för att sedan kunna rinna vidare med självfall till nästa pumpstation. Detta upprepas tills vattnet så småningom når reningsverket. Vattnet har ofta passerat flertalet pumpstationer innan det når reningsverket och är därför en viktig del av Luleås vatten och avloppssystem, berättar Robin Stenman.  

P14 är en väldigt modern station – vad är speciellt med denna?

– Grundfunktionen är densamma som för äldre pumpstationer, att lyfta inkommande avloppsvatten till nästa högre släppunkt i systemet. Dock så är stationen byggd med modern teknik som möjliggör fjärrövervakning och styrning vilket optimerar och effektiviserar driften. Förutom omfattande installation av driftrelaterade sensorer för varvtal, tryck, flöden, temperatur med mera finns även modern teknik för uppvärmning via bergvärme stöttat av värmeåtervinning från ventilationsluft. Ventilationssystemet har luktreducering med ozon och UV-ljus för att minska störande lukter för omgivningen. Modernt är väl också den fina utformningen av byggnaden vilket skapar ytterligare funktion än endast som pumpstation!

Ja, pumpstationen har en fin arkitektur som passar väl in i omgivningen. Berätta mer om hur den är tänkt att kunna användas av områdets barn framöver!

– Det är A och D arkitektkontor som ritat pumpstationen med namnet ”Ljusglimt”. Inspirationen kommer bland annat från lekfullheten i en tallskog, där ljusglimtar sipprar fram. Tanken med utformningen av den nya pumpstationen är att skapa en trygg och livlig mötesplats för alla åldrar och bidra till ett aktivt liv där naturen är en del i vardagen. Pumpstationens tak är designat för att vara en pulkabacke vintertid där barn och vuxna kan ha roligt. Uppe på stationens högsta punkt är det fin utsikt över älven och området. Mörka vinterkvällar kommer vi att få se en fin ljussättning som följer vindens hastighet samt en belysningsmast som kastar skuggor i olika mönster. Flera sittytor kommer att finnas kring stationen så jag tror att det kommer att bli ett trevligt ställe för en utflykt och tanken är att hålla en invigning av pulkabacken kommande vinter då området är helt färdigställt.  

Från vilka områden kommer avloppsvattnet till P14?

– Det är från Storheden, Karlsvik, Sunderbyn, Gammelstad, Bälinge och Rutvik nu vid den initiala inkopplingen som gjordes 16 mars. Ytterligare områden, förutom nämnda kommer att anslutas vartefter man utför inkopplingar, säger Robin Stenman och berättar avslutningsvis:

– Vid inkoppling tog det 66 minuter för vattnet att för första gången rinna 2 600 meter i självfallsledingen innan det nådde P14. Efter ytterligare en stund nådde vattennivån inne i P14 punkt för tillslag och stationen kunde även den för första gången pumpa avloppsvatten vidare i systemet. Arbetet går enligt planering och projektet gläds åt att vatten och avloppssystemet som har krävt omfattande arbete under lång tid att anlägga nu är i drift. Kommande arbeten innebär att fler inkopplingar görs på den nya huvudledningen samtidigt som det gamla systemet tas ur bruk. Till hösten räknar man med att hela det nya systemet är inkopplat och driftsatt samt att det gamla är taget ur bruk.