Ett ovanligt projekt för framtidens Luleå

Vad behövs för att en stad ska kunna växa med tusentals människor? En del är att säkra vattnets kretslopp med ledningar som kommer att vara i drift under hundra års tid. Stefan Lindqvist är projektledare för det tolvåriga vatten- och avloppsprojektet i Luleå som går under namnet Östra Länken:


– Ett politiskt beslut fattades 2011 som handlar om att vi ska bli fler Luleåbor kontinuerligt. Vi insåg att vi inte hade tillgänglig kapacitet i vårt vatten och avlopps-ledningsnät för att klara av den tillväxt Luleå kommun såg framför sig. 2014 satte vi i gång och namnet kommer från att det ska gå huvudledningar på östra sidan av stan, vid Skurholmsfjärden. Sedan har vi fortsatt att kalla det för Östra länken även om jobbet rör sig både mot Storheden, och Örnäset och Svartöstan.  

När är allt klart?

– Vårt kontrakt med vår projektpartner NCC sträcker sig till 2026 och då ska vi vara klara. Vi är också beroende av att projektet med att bygga en ny intagsdel på Uddebo reningsverk håller sin tidplan, för att vi ska kunna koppla ihop och ta våra ledningar i drift.

Det som är aktuellt just nu är att produktionen för nästa etapp startar i mars, med fokus på Svartöstans utkanter. Här handlar det om jobb från Uddebo avloppsreningsverk till Arontorpsviken, vilket är den sjö som finns vid Örnäset innan man kör mot SSAB och Svartöstan. Planen är att Svartöstadsborna ska kunna leva som vanligt, men visst kan det förekomma vissa avvikelser, berättar Stefan Lindqvist:

– När man kopplar ihop nya systemet mot det gamla så kan det innebära vissa störningar i samband med inkopplingsarbetet. Det som kan ske är till exempel att vattnet behövs stängas av några timmar vilket innebär att hushåll blir utan vatten under denna tid. Annat som kan ske är att vattnet blir brunfärgat under en kort tid eller att man upplever ett försämrat tryck i kranen, vilket kan vara otrevligt om än ofarligt. Vi kommunicerar allt vi känner till i förväg och   välkomnar frågor, funderingar och idéer!

Så mycket som händer under jord. Hur märker Luleåborna av det hela?

– Oftast inte så mycket alls. Vi är säkra på att vi får en mer redundant vattenförsörjning, som betyder att vi har överkapacitet vilket är en trygghet ifall vi får driftproblem. Det som syns för Luleåborna är de pumpstationer som också behövs för att systemen ska fungera. Därför tycker vi att det är kul att de smälter in bra i den miljö de ska stå i, och vi jobbar tillsammans med arkitekter som tävlat med sina bidrag för att just de ska få en plats.  

Skissbild över P40, pumphuset som kommer att byggas vid Arontorpsviken. Design, Arkitektfirman A&D Arkitekter.

Varför tar det så lång tid?

– Det komplexa är att vi jobbar med stora rör, huvudspillvattenledningen är två meter i diameter, och väger fem ton per rör. Det är stora maskiner, mycket schakt och vi har samtidigt krav på oss att hålla i gång trafiken när vi jobbar i stadsnära miljö. Vi värnar också om miljön och djurlivet som vi kommer i kontakt med. Det är inget traditionellt vatten- och avloppsprojekt, mer av ett komplext logistik-arbete säger han, och fortsätter:

– Det krävs också många olika tillstånd och där har vi haft mycket kontakt med Länsstyrelsen och Miljö och bygg-avdelningen. Vi har också samarbetat med avdelningen Landskap och Trafik inom Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning.

Hur jobbar ni med hållbarhet och miljöfrågor?

– I utredningsskedet gick vi igenom upplägget med Luleå kommuns kommunekolog Örjan Spansk, vilket var lärorikt och vi försöker att påverka så lite som möjligt, särskilt där vi vet att det finns en känslig natur. Vi har utvecklat arbetssätt och har haft turen att ha kvar människor inom projektet som varit kvar sedan starten, och vet att naturmarken är viktig för Luleå kommun. Traditionellt sett har det inte alltid varit så men här har vi jobbat hårt med att inte bara få ner rören i marken. Vi värnar också djurlivet, exempelvis har vi etapp 4E som går vid Tuna strand till Storheden, där det finns häckande fågelarter som gör att vi anpassar vår tidsplan säger Stefan Lindqvist och ytterligare ett exempel:

– Vi har kommit i kontakt med oljeföroreningar och gamla soptippar, och när vi gräver kan vi hitta saker som inte går att förutse. Dessa lämnas inte vind för våg, utan vi ser till att hantera dem.   

Nu är det fyra år kvar till målgång. Vad har projektet gett hittills förutom själva arbetet?

– Vi har skapat mervärden för Luleåborna, vilket faktiskt inneburit bättre trafiklösningar som nya Midgårdsrondellen. Vi har skapat lekparker och parker som vid Skurholmsfjärden. Dessutom får vi redan nu en högre kapacitet i ledningsnätet och på huvudpumpstationerna, vilket till exempel kommer att märkas vid vårens intåg och vårsmältningen, berättar Stefan Lindqvist avslutningsvis.