Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

”Ett stråk med ekologiska och sociala kvaliteter”

Stengärdsgårdar, historisk industrimiljö och tallar som uppnått hög ålder är tre faktorer som påverkar hur området vid Notviken, Tuna och Mjölkudden ska hanteras. När det gäller Östra länken-projektet som pågår i många år är det viktigt att balansera olika värden. Tidigare i somras fick vi inom projektet chans att träffa boende via Notvikens S-förening och Notvikens intresseförening, som kom med många viktiga frågor och delgav sin kunskap om området. På bilden ses Malin Sunesson, projektchef Lumire, Helena Sjaunja, sektionschef inom Luleå kommun samt Michael Öhman, Stadsträdgårdsmästare Luleå kommun.


Estetik, arkitektur, form och design har stor betydelse i samhällsbygget och påverkar många människor i deras vardag. Vad som är god arkitektur och estetiskt tilltalande är delvis beroende av sammanhanget. Det är miljöer som talar ur sitt sammanhang där man kan urskönja en omsorg i gestaltningen, att vi även törs prata om skönhet och inte bara funktion när det kommer till den bebyggda miljön. Det kan handla om detaljering som exempelvis trygghet och belysning, genomsiktlighet, vegetation plantera, röja spara lämna intakt, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, tillgänglighet, placering av entréer, utformning av trafikmiljöer och landskap, aktivitets/mötesplatser och val av material, men även större strukturella frågor som hur ett område i stort är planerat i förhållande till sitt omgivande landskap.

– En annan del som vi tittar noga på är tillgänglighet som är bron mellan den inre och yttre effektiviteten, alltså bron mellan prestationsförmåga och behovsuppfyllelse. Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och information till fysiska miljöer och hjälpmedel. Ytterst handlar mångfald om mänskliga rättigheter, berättar Michael Öhman, Stadsträdgårdsmästare inom Luleå kommun.

Vid Mjölkudden och Tuna strand finns höga naturvärden, vilket gör att man är försiktig. Samtidigt finns frågan om trygghet på agendan, och den senaste trygghetsmätningen som genomfördes visade att Luleå finns bland de kommuner i landet med högst andel som anser sig trygga. Att bredda vägen försiktigt och att öka belysningen vid gång- och cykelvägar har därför varit viktigt och genomförts, dessutom har en helt ny cykelväg mot Storheden blivit permanent vilket skapar en tryggare trafiksituation.

– Det vi vägt in i planeringen av projekt Östra länken och som legat till grund för prioritering och utformning är att strandområdet längs hela Mjölkudden-Notviken området är ett sammanhängande stråk med tydliga ekologiska och sociala kvaliteter. Flera skogspartier har gallrats vilket har minskat den biologiska mångfalden, men dess sociala värden är betydande. Några av stadsbygdens mest betydelsefulla strandbiotoper hittas här. Stengärdsgårdar är ett kulturhistoriskt och ekologiskt viktigt inslag i hela Mjölkudden-Notvikenområdet. Det finns också flera pirar och bryggor längs strandlinjen. Dessa påverkar de ekologiska förhållandena, men ger också karaktär åt området. Den gamla industrimiljön vid Notviksverkstaden är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Den glesa byggnationen med stora skogstomter är ett viktigt karaktärsdrag i området. Längs de brantare partierna av strandstråkets centrala delar finns tallar som uppnått hög ålder. Trots den välstädade karaktären kring dessa så är träden förknippade med höga naturvärden och bidrar stort till den ekologiska helheten och upplevelsen för besökare, säger Michael Öhman och Malin Sunesson, projektchef inom Lumire för Östra länken tillägger avslutningsvis:

Östra länken är ett samhällsbyggnadsprojekt, en förutsättning för att Luleå ska kunna växa. Vårt vatten- och avloppssystem är en begränsande faktor idag. Tillsammans med Helena och Michael och deras kollegor på Stadsbyggnadsförvaltningen analyserar vi de områden vi passerar och anpassar projektet och återställning efter förutsättningarna. Exempelvis har vi byggt en efterlängtad cirkulationsplats vid Midgårdsvägen/Banvägen/Haparandavägen och arbetat med att bevara vackra platser och känsliga biotoper. När det gäller Notviken, Tuna och Mjölkudden arbetar vi framför allt med återställande, och beräknar vara klara vid årsskiftet.

Vill du bidra med idéer eller synpunkter hur vi gör Luleå ännu bättre tillsammans? Inom Luleå kommun finns det olika vägar, vilka du hittar här.