Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

GDPR och din personliga integritet

Dataskyddsförordningen, med förkortningen GDPR gäller som lag i samtliga EU-länder sedan maj 2018. Förordningen innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. På den här sidan finns information om hur vi på Lumire, Luleå Miljöresurs AB behandlar personuppgifter. Vi värnar alltid om den personliga integriteten. Därför vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och vart du kan vända dig om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter. 


Du äger dina personuppgifter 

Lumire behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och, eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, anläggnings-ID, mätarnummer och bankuppgifter. 

Lumire är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvarig för de personuppgifter vi behandlar. Lumire samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Lumire samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan, arbetar hos oss eller ansöker om arbete eller praktik hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster. 

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Lumire för bland annat följande ändamål: 

  • Namn, kontaktuppgifter och personnummer används för att kunna verifiera rätt fastighetsägare och för att kunna fakturera rätt personer 
  • Namn, kontaktuppgifter, kundnummer och kontonummer används för att använda som underlag för kundavtal, vid fakturering och bokföring, samt för att administrera autogiroansökningar 
  • Uppgifter om obetalda fakturor 
  • Namn och kontaktuppgifter används för att hantera och administrera felanmälningar och ändringar och för att kunna kontakta dig 
  • Namn, kontaktuppgifter och födelsedatum används för att hantera och administrera intresseanmälningar och ansökningshandlingar 

Vid behandlingen enligt ovan kommer Lumire samt av Lumire anlitade personuppgifts-biträden att ta del av personuppgifterna. Vid vissa tillfällen kan även personuppgifter komma att behandlas av Lumire tillsammans med tredje part, i syfte att genomföra marknadsundersökningar eller analyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Exempel på tredje part är är ett koncernföretag, en samarbetspartner eller en leverantör. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Lumires rätt att behandla personuppgifter 

Lumire har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra åtaganden mot personuppgiftslämnaren eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Samtliga fastigheters hushållsavfall måste omhändertas enligt lag, och de personuppgifter som behövs för att verifiera rätt fastighetsägare och för att kunna fakturera rätt personer behandlas med stöd av rättslig förpliktelse.  

Här ingår också personuppgifter som behandlas i samband med uppfyllande av kundavtal för privatpersoner och företag. Fakturering och bokföring behandlas med stöd av avtal samt personuppgifter som behandlas för att kunna göra uppföljning av felanmälningar och förändringar, Även marknadsundersökningar och analyser kan komma att behandlas med stöd av intresseavvägning. 

Lumire behandlar personuppgifter som hanteras under rekryteringsprocessen med stöd av intresseavvägning. När det gäller personuppgifter som genereras av kamerabevakning med stöd av intresseavvägning, både för att bedriva verksamheten effektivt och för att bevaka anläggningarna kvälls- och nattetid hanterar vi på Lumire dessa uppgifter med stöd av intresseavvägning.

Behandling av känsliga personuppgifter 

Lumire registrerar inte personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som entydigt identifierar en fysisk person eller uppgifter om en fysisk persons sexuella läggning.  

Följande aktörer har tillgång till personuppgifterna 

Personuppgifter används av Lumire och våra personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning, till exempel till inkassoföretag eller Kronofogdemyndigheten vid skuldreglering. Därutöver kan personuppgifter inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtal. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter till tredje part utanför Lumire. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga register. Lumire lyder under offentlighetsprincipen, vilket innebär att vissa handlingar utgör allmänna handlingar som vi ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.   

Så sparas personuppgifterna 

Lumire sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för bolaget. Med ordet gallringsbeslut menas hur länge uppgifterna sparas. Gallringsbesluten innehåller information om när gallring ska ske av handlingar som innehåller dina personuppgifter. 

Hur skyddas dina uppgifter? 

Lumire arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning. 

Överföring till tredjeland 

Lumire överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU eller EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss. 


Dina rättigheter 

Rätt till tillgång 

Du har rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter vi har om dig genom att begära ett registerutdrag. Utlämnande av bildmaterial från kamerabevakning kan också falla inom ramen för rätten till registerutdrag. Registerutdraget kommer att lämnas ut senast inom trettio dagar. 

Begäran om registerutdrag ska ske via Luleå kommuns e-tjänst eller på därför avsedd blankett som du får genom att mejla vår Kundservice kundservice@lumire.se eller ring oss på telefon: 0920 – 25 09 00. Vid utlämnade av information krävs uppvisande av giltig identitetshandling.  

Rätt till rättelse 

Lumire ansvarar för att se till att dina personuppgifter är korrekta. Kontakta vår kundservice om du upptäcker felaktigheter. Du kan mejla oss på kundservice@lumire.se eller ringa oss på telefonnummer 0920-25 09 00. 

Rätt till radering

Rätten till radering gäller om:  

  • Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
  • Behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse som den registrerade bestrider och som avgörs vara ogiltiga 
  • Personuppgifterna har behandlats olagligt 

Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.  

Rätt till begränsning 

Du har även rätt att begära begränsningar av behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga, att Lumires behandling är olaglig eller om dina personuppgifter inte längre behövs för ändamålen för personuppgifts-behandlingen. Så länge begränsningen gäller får Lumire inte göra något annat med personuppgifterna än att fortsätta lagra dem.  

Rätt till dataportabilitet 

Under vissa förutsättningar, har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Lumire i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.  

Rätt till invändning  

Du har när som helst rätt att göra invändning mot en eller flera behandlingar om du anser att det inte utförs på ett korrekt sätt.  

Rätt till återkallande av samtycke 

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för exempelvis direkt marknadsföring. 


Kontaktuppgifter 

För mer information gällande rättning av personuppgifter, invändningar med mera, vänligen kontakta vår Kundservice via e-postadressen kundservice@lumire.se eller ring 0920-25 09 00

Om du behöver komma i kontakt med vårt Dataskyddsombud (med förkortningen DPO) ber vi dig mejla dataskyddsombud@lulea.se.

Du kan även skicka post till vår postadress som är Dataskyddsombud, Luleå kommun, 971 85, Luleå.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddsförordning, bör du anmäla det till Luleå kommuns Dataskyddsombud, alternativt Datainspektionen.

Begäran om registerutdrag ska ske via Luleå kommuns e-tjänst.