Luleå industripark

Luleå industripark innefattar Hertsöfältet och Svartön, områden som är tänkta att öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Vi på Lumire arbetar tillsammans med Luleå kommun och övriga parter med byggande av infrastruktur för kommande etableringar och bostadsområden, där Lumires fokus handlar om vatten; spillvatten och dagvatten. Lumire genomför också en utredning för att finna möjliga lösningar för ett gemensamt kyl- och processvattensystem som kan komma att gagna industrier som etableras inom Luleå industripark. Läs också gärna mer om betydelsen av närheten till Luleå Hamn. Vill du veta mer om vad som är på gång för oss på Lumire och ett antal andra parter i Luleå, och föredrar att läsa på engelska finns följande magasin att läsa och dela.


Vid Gräsörenbron, som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen, kommer en pumpstation att byggas och vatten- och spillvattenledningar dras för att kunna försörja kommande etableringar. Avverkning av skog sker i så liten skala som möjligt och tar hänsyn till årstider och häckningsperioder. Detta främjar ekosystemet och låter skogen andas och växa. När det gäller dagvattenhantering, utförs det i öppna dagvattensystem för att kunna rena dagvattnet i diken innan det släpps ut i sjöar eller vattendrag, som också kallas för recipient. Dessa diken fyller en funktion året om, då de kan fyllas med snö under vintertid vilket gör att snöhanteringen förbättras.

Hertsöheden – här planeras för ett nytt bostadsområde, för tusentals människor. Ett bostadsområde som byggs i ett naturnära omgivning, där man vill behålla naturliga vattenstråk för att de både ska fungera för dagvattenhanteringen och vara ett estetiskt inslag. Ett exempel är miljösmarta dikeslösningar i form av stora flacka diken som renar dagvattnet innan det rinner vidare till ett naturligt våtmarksområde. Det finns ett antal idéer gällande nya innovativa lösningar som är hållbara – att kunna cirkulera vattnet och att använda och återanvända energi. Att integrera exempelvis solceller, vindsnurror och test av ny småskalig teknik på en del av Hertsöheden som blir en naturlig del för de som bor i området. Varför detta är viktigt för Lumire handlar om att delta och möjliggöra ett Luleå som ska kunna utvecklas, växa och bli ett nav i Norrbotten för den gröna omställningen.  

Svartön – här stöttar vi på Lumire den gröna omställningen genom att lägga om våra befintliga ledningar i marken för att ge plats till ny järnväg som ska gå till allvädersterminaler och industrier, för att gods ska kunna transporteras på ett miljövänligt sätt. På Uddebo avloppsreningsverk sker förbättringar i form av ett nytt intagssteg, vilket innebär det första steget för vattnets inflöde och där reningen startar. Även Östra länkens omfattande arbete handlar om att säkerställa en god vatten- och avloppsförsörjning för Luleå idag och i framtiden.

Tekniskt vatten – vad är det egentligen?

Förenklat kan det förklaras som vatten som inte har dricksvattenkvalitet. Det kan vara fjärd-, älv- , havs- eller avloppsvatten som renats till viss del, men inte till den grad att det håller dricksvattenkvalitet. För Luleå industripark handlar det om stora volymer vatten som företagen kommer att behöva, vilket är anledningen till att Lumire och Luleå kommun utreder hur tekniskt vatten skulle kunna användas. Tekniskt vatten är miljösmart och kan vara ekonomiskt fördelaktigt vilket kan ge fler möjliga nyetableringar i Luleå. Rent praktiskt är planen sedan att det tekniska vattnet ska kunna levereras till företagen via ledningar – därför utreds möjligheterna att finna ett gemensamt system för tekniskt vatten som fungerar för Luleå kommun och dess förutsättningar.