Vattenavstängning Föreningsgatan
Se driftinformation >>

Hertsöfältet, Luleå industripark

Luleå Industripark heter det nya området där Hertsöfältet och Svartön ska öppna upp för fortsatt satsning på framtidens industri. Området består av det befintliga industriområdet Svartön och det nya området Hertsöfältet. Projektering av Hertsöfältet startade år 2020 och Lumire kommer att arbeta successivt med vatten och avloppslösningar, som går i rätt takt med de företagsetableringar som sker. Det är flera aktörer som arbetar parallellt med utvecklingen av Hertsöfältet. Läs gärna mer om betydelsen av närheten till Luleå Hamn. 


2022-2023 – fokus på ny pumpstation och spillvattenledningar

Under 2022 kommer den första pumpstationen börja byggas vid Gräsörenbron som ligger vid korsningen av gamla Lövskärsvägen och Gräsörenvägen. Dessutom dras vatten och spillvattenledningar för att kunna försörja den första etableringen Talga Resources. För de som rör sig i området kommer Gamla Lövskärsvägen att vara avstängd etappvis vilket bland annat innebär att gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till Hertsövägen.

Avverkningen av skog sker i så liten skala som möjligt utifrån klarhet om kommande företag som etablerar sig samt med hänsyn till årstider och häckningsperioder. Detta främjar ekosystemet, och låter skogen andas och växa. När det gäller dagvattenhantering, utförs det i öppna dagvattensystem för att kunna rena dagvattnet i diken innan det släpps ut i recipienten.