slamtömning Luleå

Slamtömning och filtermaterial

Slam och filtermaterial från små avloppsanmälggningar utgör hushållsavfall. Det innebär att vi är det enda företag som får tömma slam och filtermaterial hos dig. Särkilda bestämmelser för småavloppsanläggningar finns i Luleå kommuns föreskrifter om avfallshantering. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slam

Tömning av slam sker mellan en till tre gånger per år. Vill du ha ett annat intervall eller någon extra tömning kan du kontakta vår kundservice.

Innan vi kommer och tömmer ditt slam vill vi att du tänker på detta:

  • Vägen till brunnen/tanken ska hållas farbar.
    Dvs den ska vara snöröjd och fri från andra hinder.
  • Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och brunnen/tanken bör inte överstiga 10 meter.
  • Brunnen ska vara märkt så den går lätt att hitta.
  • Brunnslocket ska kunna öppnas av en person och bör inte väga merän 15 kg.
  • Ev. instruktioner som behövs vid tömning av t.ex. minireningsverk ska finnas lätt tillgängliga.

Om vi inte kommer fram till brunnen/tanken är vi tyvärr tvungna att ta ut en framkörningsavgift. Väger ditt lock mer än 25 kg tillkommer en avgift på 650 kr.

Fosforfällor

Fosforfällor töms i enlighet med det tillstånd som getts av miljö- och byggnadsnämnden och ska följa leverantörens anvisningar, i annat fall sker tömning minst vartannat år. Vid tömning av fosforfällor tillämpas endast beställningstömning.

Innan vi kommer och tömmer ditt filtermaterial vill vi att du tänker på detta:

  • Anläggningen ska vara åtkomlig för fordon utrustat med kran. Underlaget bör anpassas för fordonets tyngd och hårdgöras så att fordonets stödben, som fälls ut vid manövrering av kran, inte skapar gropar i marken.
  • Avståndet mellan förpackat filtermaterial och fordonets uppställningsplats bör inte överstiga 5 meter.
  • Fri höjd vid tömningen ska vara 10 meter.

Erbjudande om spolning av infiltration

I samband med ordinarie tömning av er slambrunn kan vi nu som en extra tjänst erbjuda spolning av brunn och ledning till infiltrationen till ett fast pris. Kostnaden för tjänsten är 1 174:- inkl. moms.

Erbjudandet gäller endast för enskilda slambrunnar (ej sluten tank). Då vi har begränsat med tid så ber vi dig att anmäla intresse snarast möjligt. Erbjudandet gäller i mån av tid men vi har som utgångspunkt att alla kunder som anmält intresse ska få tömt.

Sidan uppdaterad: 2021-07-08