Nu ökar byggtakten vid Arontorps­viken

Känner du till Arontorpsviken? Det är vattnet som finns mellan Örnäset och Svartöstaden, och runt detta område kommer vi nu att trappa upp arbetet som ryms inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken. Inom kort, närmare bestämt på måndag 23 maj handlar det om att gång- och cykelbanan stängs av och nya lösningar skapas. Dessutom planeras för fullt för att en ny, arkitektritad pumpstation ska kunna etableras på platsen.


Gång- och cykelvägen har redan varit avstängd tidvis, och nu kommer vi att hitta nya lösningar för de som rör sig till och från Örnäset och Svartöstaden. Allt för att säkerheten ska hållas, och inga människor eller djur ska komma till skada.

Den avstängda gång- och cykelvägen är rödmarkerad. Alternativa vägar finns skyltade.

Förutom att gång- och cykelbanan stängs av och får alternativa möjligheter, kommer fler förändringar vid denna plats att ske med start i sommar och som håller i sig under ett antal år, tills dess att pumpstationen vid namn P40 är invigd och satt i bruk. Lumires Malin Sunesson, projektchef och Gunnar Nyman, projektledare berättar mer:

– Vårt stora vatten- och avloppsprojekt Östra länken ökar takten inför sommaren, och rör sig bland annat mot Svartöstaden och Hertsön. Det är fortfarande flera år kvar av det omfattande arbetet där vi uppdaterar och byter ut rör i marken som är åldersstigna och börjar bli små för Luleås växande befolkning. Arbetet är mångfacetterat, och tar tid, kraft och Luleåborna har visat stort tålamod och förståelse. Flera nya pumpstationer har byggts under projektets gång, och nu är det dags för uppstart av bygget med pumpstationen som får namnet P40, som designats av A&D arkitektkontor som kommer att placeras vid Arontorpsviken, den lilla vattenviken mellan Örnäset innan Svartöstaden som även flitigt används av Luleås kanotpadlare under tidig vår. Men innan pumpstationen kan komma på plats behövs förberedande arbete genomföras, däribland det som kallas för spontning, säger Malin Sunesson som är projektchef.

Vad menas med spontning?

– Att använda spontning, innebär att man skapar en stor vattentät låda av metall som pålas ner i marken. Det gör att mängden schakt minskas samtidigt som vatten från Arontorpsviken hålls utanför, berättar Gunnar Nyman, projektledare på Lumire och fortsätter:

– Om man jämför det med att gräva en grop, handlar det om att när man gräver i stor skala måste man göra det på ett sätt så att väggarna inte kan rasa in, de får inte släppa. Därför måste man göra undersökningar som landar i den rätta flacka lutningen. Sätter man spont, blir det som en stålmur som ger stöd. En stödkonstruktion för att säkra marken. När stålpålarna slås ner i backen och borras ner, kommer det att bli ett högt ljud.

Trots ljudnivån – varför väljer vi att arbeta med detta upplägg?

– Det är nödvändigt och en välanvänd metod som ofta används vid exempelvis anläggning av pumpstationer och andra anläggningar som behöver komma ner på djupet. Geotekniska undersökningar visar hur markens beskaffenhet ser ur och det resultatet är en viktig parameter vid analysen av vilken metod som är bäst lämpad förklarar Gunnar Nyman och berättar fortsättningsvis:

– Den planerade tidperioden för arbetet med spontningen är mellan augusti och oktober. Efter spontningsarbetena tar det ytterligare cirka 3 månader innan byggnadsarbetena kommer igång eftersom att sponten ska förstärkas med hammarband, en stålkonstruktion invändigt så att inte sponten trycks ihop av omgivande marktryck samt urschaktning av massor innanför sponten till grundläggningsnivå med hjälp av en betongplatta.

Varför behövs den nya pumpstationen P40 (bild nedan)?

– För att lyfta upp spillvattnet, det vill säga avloppsvatten och det som kommer från bland annat handfat, duschar och toaletter. Sedan ska det tryckas iväg det vidare mot Uddebo avloppsreningsverk, berättar Malin Sunesson och berättar avslutningsvis:

– Hela projektet inklusive de nya pumpstationerna handlar om att Luleå ska kunna växa, det är därför arbetet med Östra länken sker. Stora delar av vårt huvudsystem är inte dimensionerat för den folkmängd Luleå kommun strävar mot och vissa delar av staden har till och med byggstopp för att ledningarna redan idag inte har tillräcklig kapacitet. När Östra Länken är färdigbyggd har vi skapat möjlighet för Luleå att växa och utvecklas åt olika håll. De kommande åren är spännande på många olika sätt. Industrisatsningarna innebär behov av många nya Luleåbor, som i sin tur behöver bostäder med trygg vatten- och avloppsförsörjning.

Skissbild på pumpstation