Ny vatten- och avlopps­plan ute för samråd

Nu kommer den nya vatten- och avloppsplanen (förkortas VA-plan) ut som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska ske för hela Luleå kommun, både för de som har kommunal VA-försörjning och för den som har enskild lösning. Den nya VA-planen benämns VA-plan 2040 och börjar gälla då den är färdigbearbetad och beslutad i kommunfullmäktige i juni 2024, och ersätter då nuvarande VA-plan 2030. Lumires projektledare Ulrika Larsson (bilden) berättar mer om hur det går till:


Delar av den nya VA-planen utgör också kommunens vattentjänstplan som beskriver hur behovet av vattentjänster ska tillgodoses. Krav på vattentjänstplaner är nytt sedan årsskiftet 2022-2023 då vattentjänstlagen förändrades. Nyheter i lagen är bland annat att planen skall samrådas vilket innebär att den ska presenteras för allmänheten som ska ha chans att komma med synpunkter. En annan nyhet är bedömning av behovet av allmän vattentjänst som ska bli mer flexibel samt att planen skall säkerställa att kommunens VA-anläggningar fungerar, även vid en ökad belastning av skyfall.

Ulrika Larsson är vatten- och avloppsstrateg på Lumire och har projektlett den nya VA-planen med start i januari 2023. I arbetsgruppen ingår kollegor från Lumire och Luleå kommun:

– Arbetet har gått bra som helhet, även om vi har haft en tight tidplan. Nu går VA-plan 2040 ut på samråd, vilket innebär att vi vill ha in synpunkter från allmänhet och berörda myndigheter och intressenter. Samrådet kommer att ta plats mellan 30 november och 10 januari, under denna tid har man möjlighet att lämna in synpunkter till vårt diarie som vi har i Lumire.

Vad händer efter att samrådstiden är över, det vill säga efter 6 januari 2024?

– Då går vi igenom alla synpunkter som kommit in och beaktar dessa. Sedan skriver vi en samrådsredogörelse som vi publicerar på Lumire och Luleå kommuns webbplatser. Efter detta ska den eventuellt uppdaterade planen ut på granskning från 12 februari till 4 mars. Sedan färdigställs planen och lämnas in till Infrastruktur- och servicenämnden inom Luleå kommun som ger en rekommendation till beslut och skickar vidare VA-planen till kommunfullmäktige. Det är en process som innebär många steg och tar tid, men det är viktigt för att både få in allmänhetens synpunkter och ett led i att agera transparent och demokratiskt.

I den nya planen handlar det om att säkerställa en hållbar miljö, den gröna omställningen och ett Luleå som ska kunna leva och växa. Som ger trygghet i att vi kan bo här och leva ett hållbart vardagsliv, både nu och under lång tid framöver. Bland annat väntas ett nytt avloppsdirektiv från EU i början av 2024, som kan innebära att det kan komma ett behov att komplettera det nuvarande avloppsreningsverket med fler processer. Detta för att hantera kväve- och läkemedelsrening vilket kan komma att kosta upp till en och en halv miljard kronor.

Inom VA-planen ingår också planer gällande utbyggnad och att förstärka ledningsnätet mot Gammelstad och Sunderbyn, i riktning mot Boden. När det gäller Sörbyarna kommer alternativa lösningar att användas, som att arbeta med befintliga dammar för att fler ska kunna anslutas till det kommunala nätet.

När kan Luleåborna vänta sig en fastslagen plan?

– I slutet av juni 2024, säger Ulrika Larsson avslutningsvis som välkomnar synpunkter från Luleåborna.

Så gör du för att läsa den nya VA-planen och lämna synpunkter: Lumire och Luleå kommun arbetar tillsammans och den nya VA-planen samt information om hur du gör för att lämna synpunkter finns här.