Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nya taxor för vatten och avfalls­hantering – det händer 2024

I dagarna blev beslutet klart gällande kommande VA-taxans (står för vatten- och avloppstaxa) höjning med 20 procent för 2024 som börjar gälla den 1 januari 2024 i Luleå. Sedan tidigare finns även beslut för den nya taxan gällande avfallshantering och återvinning vilken innebär en höjning med 10 procent, med start 1 mars 2024. Vad innebär detta för Luleåbornas plånböcker och varför behöver höjningar genomföras? Här berättar Lumires vd Per Ekervhen (ses i mitten på bild ovan) tillsammans med Petra Viklund, chef för Vatten och avlopp samt Ola Cederholm, chef för återvinning och avfall mer om vad som kommer att hända under nästa år.


Vi börjar med ordet taxa – vad innebär det?

– Det betyder att det är de som nyttjar en viss tjänst också ska betala tillsammans och att inga skattemedel används. Det är fullmäktige i Luleå kommun som beslutar taxans storlek, efter att vi på Lumire har arbetat igenom förslagen och presenterat dessa. Hur mycket man betalar handlar om att motsvara tjänstens faktiska kostnader; inga vinster ska eller får nås, säger Per Ekervhen inledningsvis.

Vad är viktigt att veta för 2024 när det gäller höjningar av taxor för vatten och avfallshantering i Luleå?

– När det gäller den nya VA-taxan kommer det att ske en betydande höjning vilket beror på de satsningar som skett de senaste 15 åren – även om vi höjt VA-taxan successivt under åren som gått. Det arbete vi genomfört har handlat om att trygga huvudsystemet för vatten och avlopp, både för idag och för framtiden. Vi, som många andra, påverkas också av den ränteutveckling som skett, då vi finansierar våra investeringar inom vattenförsörjning framför allt via lån. Det innebär därför att höjningen handlar framför allt om arbete som redan är utförts under den senaste femtonårsperioden. Det har vi nytta av redan idag, inte bara i framtiden, säger Petra Viklund som är chef för vatten- och avlopp i Lumire.

– När det gäller taxan för hantering av återvinning och avfall blir det en höjning på 10 procent. Vi har inte behövt höja taxan på över 10 år, nu ser vi behov av att höja för grundavgiften och restavfall vilket beror på ökade kostnader att vi har investerat exempelvis i återvinningscentralen Risslan och Hållbarhetshuset. Vårt mål är att vi tillsammans i Luleå ska bli ännu bättre på återvinning och återbruk och då behöver vi ta höjd för investeringar som gör det möjligt för Luleåborna att göra medvetna val, säger Ola Cederholm som är chef för återvinning och avfall.

Man kan fråga sig varför allt finansieras med lån och inte genom sparade medel? Det beror på att förutsättningarna för att avsätta pengar i exempelvis en investeringsfond bör ske i förväg och kan endast genomföras för specifikt utpekade projekt, som faller hela kollektivet till gagn – inte endast en viss stadsdel exempelvis. En annan anledning är att varken vatten- och avlopps eller avfallsverksamheten får gå med vinst, utan ska drivas till självkostnadspris där taxorna fördelas mellan alla i Luleå kommun som nyttjar tjänsterna.

Vad innebär detta i kronor och ören, för den som bor i villa respektive lägenhet?

– Höjningen på 20 procent gällande vatten och avlopp motsvarar ungefär 2000 kronor mer per år för en genomsnittsvilla i Luleå. För den som bor i lägenhet handlar det om cirka 1100 kronor ytterligare för 2024, säger Petra Viklund och lägger till:

– Den andra delen avser anläggningsavgifterna, det vill säga den avgift som tas ut när en fastighet för första gången ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här blir ökningen 24 000 kronor.

Ola Cederholm förklarar att höjningen gällande återvinning och avfallstaxan kommer att innebära ungefär 185 kr mer per år för den som bor i villa (beroende på hämtningsfrekvens av avfall bland annat), och cirka 170 kronor mer per år för den som bor i lägenhet i Luleå.

Vad får Luleåborna för det hela?

– Man får en trygg och säker vattenförsörjning, som tar höjd för klimatförändringar och ett växande Luleå – ett mer attraktivt Luleå för alla som bor här. Tack vare att vi tar hand om våra system kan vi också förbereda för nya stadsdelar och bostadsområden. Vi återinvesterar också men ser till att byta ut när det behövs – när vi växt ur det. Vissa delar är upp till hundra år gamla, och de nya systemet är också byggda för att klara sig upp till hundra år, eller till och med ännu längre. Ett friskt och gott vatten i kranen och friska vattendrag, där djur och natur mår gott är också viktiga målsättningar, förklarar Petra Viklund och Ola Cederholm berättar avslutningsvis om vad det ger när det gäller avfallstaxorna:

– Det ger en trygghet i att Luleåborna vet att vi hämtar och tar hand om avfall och att vi tillsammans kan cirkulera så mycket om möjligt. Att vi har anläggningar och upplägg som fungerar för Luleåborna och att vi kan ge en bra service. Både där vi hämtar och samlar in, men också för att alla ska kunna göra sitt som individer. Genom att minska avfallet som går till brännbart och öka återvinningen får vi alla en bättre miljö.