Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Nytt dricksvatten­direktiv – begreppet tjänligt tas bort

I det nya dricksvattendirektivet som Livsmedelsverket ansvarar för har benämningarna tjänligt, tjänligt med anmärkning samt otjänligt tagits bort, när det kommer till hur det kommunala dricksvattnet ska hanteras i våra hem. Anledningen är att bedömningarna kan bli för trubbiga, och riskera att i vissa fall bli missvisande. Det kommer fortfarande att finnas gränsvärden som ska upprätthållas, där avvikelser utreds och åtgärdas precis som tidigare men det är just de allmänt kända benämningarna som ska upphöra att användas. Joakim Johansson, Vatten- och avloppsingenjör på Lumire (bild nedan) med fokus på dricksvatten berättar mer:


– Lumire som är dricksvattenproducent inom Luleå kommun kommer att genomföra nödvändiga bedömningar och därefter åtgärder. Det är egentligen inget nytt, vi känner vårt vatten och det finns fortfarande gränsvärden som måste uppfyllas. Bland annat har en del justeringar av gränsvärden gjorts och nya krav på provtagningar har tillkommit både från oss och Livsmedelsverket. Det är alltid viktigt med noggrannhet och riktlinjerna är ganska lika även om vissa förändringar har skett, säger Joakim Johansson och lägger till:

– Något som är nytt är att vi inte längre kommer att använda oss av orden tjänligt, tjänligt med anmärkning samt otjänligt eftersom vi har Livsmedelsverkets föreskrifter att följa, precis som alla vattenproducenter i Sverige – allt för att människor ska kunna lita på att vi har fullgott vatten i våra kranar.

Hur kommer Luleåborna att veta framöver när vattnet inte är lämpligt att användas?

– Vi kommer att jobba på exakt samma sätt, och se till att informera via de kanaler vi använder och det kommer att vara tydligt ifall vattnet inte är drickbart. Vi kommer också att förklara när det är läge för kokning av vattnet innan användning vilket kan vara funktionellt vid vissa tillfällen.

Annat nytt inom det nya dricksvattendirektivet från Livsmedelsverket?

– Ett exempel gäller PFAS, där nya, betydligt hårdare gränsvärden för PFAS är satta och krav på undersökning och åtgärder av PFAS kommer att börja gälla 1 januari 2026. Livsmedelsverket har sedan 2014 uppmanat alla kommuner att undersöka om det finns PFAS-ämnen i dricksvattnet och åtgärda halter som varit för höga, vilket vi också gjort och kommer fortsätta att göra.  Tidigare har kraven endast gällt vid misstanke om förorening av PFAS, det som är nytt nu är att krav tillkommit gällande att mäta halter av PFAS, vilket vi redan börjat med även om kraven egentligen införs först från 1 januari 2026, förklarar Joakim Johansson och förklarar avslutningsvis:

– PFAS uppmärksammas alltmer, det är en samling industriellt framställda kemikalier ämnen som är svåra att bryta ner, vilket gör att de finns spridda i vår miljö och omgivning, och som kan orsaka föroreningar och skador för människor, djur och natur.