Vattenavstängning Föreningsgatan
Se driftinformation >>

Kvalitets­certifieringar och riktlinjer

Lumire har till uppgift att arbeta långsiktigt med miljö och hållbarhetsfrågor för att se till att vi har ett Luleå där människor, miljö, djur och natur mår bra under lång tid framöver.  Därför har vi certifierat vårt ledningssystem för miljö och kvalitet, vi arbetar även systematiskt med arbetsmiljöfrågor och socialt ansvarstagande. Allt detta beskrivs i den Hållbarhetspolicy som vi tagit fram.  


Certifikat miljö och kvalitet 

Inom Lumire har vi ett ledningssystem för kvalitet och miljö. Ledningssystemet ska vara en hjälp i att leda och styra verksamheten på ett effektivt sätt och systematiskt sätt så att krav, visioner och mål uppnås. 

Vi har tilldelats certifikat nummer 3165 för kvalitet och 3165M för miljö, och är certifierade enligt standarderna ISO 9001:2015 för kvalitet och ISO 14001:2015 för miljö vilket är giltigt till och med 2023-04-30. Lumire utför ingen konstruktion eller utveckling inom ordinarie verksamhet varvid element i ISO 9001:2015 är undantaget. 


Hållbarhetspolicy 

För att vi ska kunna bidra till ett långsiktigt hållbart Luleå har vi en hållbarhetspolicy som är i linje med Luleå kommuns vision 2050. Den innehåller övergripande mål med tydlig koppling till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.  

Vår verksamhet påverkar omvärlden både lokalt och regionalt ur såväl ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljö-mässigt som socialt och ekonomiskt perspektiv. Grunden i vår hållbarhetspolicy är därför att vi ska verka på ett sätt som främjar hållbar utveckling. 


Tillstånd för att bedriva verksamhet

Lumire har lagstadgade tillstånd för transporter och anläggningar som har utfärdats av Länsstyrelsen, transportstyrelsen och Luleå kommuns räddningstjänst.


Grundtillstånd för våra anläggningar

Vi har ett antal gruntillstånd för våra anläggningar, som visar på den tillståndgivna omfattningen av verksamheten.