Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Från renhållning till miljöresurs   

I slutet av 1800-talet upplever Luleå en befolkningsexplosion och med den kommer ett växande problem med avfallshanteringen. För att få bukt med problemen bestämmer sig några privata fastighetsägare att bilda bolaget Luleå Renhållning, ett namn som står sig under lång tid – inte mindre än 100 år. År 1904 får man kommunens uppdrag att samla in latrin och hushållsavfall. År 1907 är 46 fastigheter anslutna till denna service, och år 1917 finns det 10 anställda och även 7 arbetshästar inom bolaget.


Häst och vagn ersätts av lastbilar 

På 1920-talet utvecklas det första insamlingssystemet för hushållsavfall i Stockholm. Detta system sprids snabbt över landet och det börjar tillverkas speciella fordon för att hämta och transportera hushållsavfall. Detta kommer att ersätta det gamla transportsystemet med häst och vagn, och den första lastbilen köptes 1928. 

“Köp och släng”  

Under 1960 och 1970-talet ökar konsumtionen av produkter väsentligt. Uttrycket ”köp och släng” ses som positivt och avfallet ökar i en dramatiskt. I deponier, likt Sunderbyns, växer avfallsmängden i ohämmad takt under den här perioden. Under 1970-talet drabbas världen av en oljekris och många kommuner investerar i förbränningsanläggningar. 1975 sker något banbrytande – producentansvaret inträder, och 1978 blir Luleå Kommun ensam ägare av Luleå Renhållning.  

Kommunerna har taktpinnen  

I mitten av 1980-talet börjar därmed många kommuner att investera i en infrastruktur för insamling och omhändertagande av avfall. Vid den här tiden domineras avfallsmarknaden av kommuner och konkurrensen från andra aktörer är i stort sett obefintlig. Under det här årtiondet införs återvinning för returpapper 1980, och insamling av glas får sin start under 1989. 

Återvinningsstationerna ökar i Luleå 

1990 finns det totalt åtta återvinningsstationer i Luleå. Kommunerna börjar vid den här tiden att ställa högre krav på producentansvaret. Ett resultat av detta blir ett införande av källsortering för nya produktgrupper och varuområden. 1992 lägger regeringen återigen en proposition som tydligt pekar ut producentansvaret att förebygga avfall men även att ta hand om avfallet när det är uttjänt. I Luleå kommun börjar vi vid den här tiden med fastighetsnära insamling. 

Luleå renhållning blir Luleå Miljöresurs, Lumire 

2018 firar vi 100 årsjubileum och firar det med att byta namn till Luleå Miljöresurs, vilket förkortas till Lumire, som bättre speglar det företag med det uppdrag som finns i vår aktuella tid. 1 januari 2022 flyttade Vatten och Avlopp till Lumire, som tidigare varit en egen del inom den kommunala verksamheten. För dig som Luleåbo är detta bra eftersom en större del av det vi hanterar inom kretsloppet landar inom samma verksamhet.