Din sophämtning

Varje kommun är skyldig att på ett miljöriktigt sätt ta hand om allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen. Vi har uppdraget att ta hand om Luleås hushållsavfall. Avfallshanteringen finansieras genom de avgifter som tas ut från samtliga abonnenter. Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxan.

Avfallsabonnemang
Samtliga fastigheter där det uppstår hushållsavfall omfattas av det kommunala avfallansvaret och måste ha ett avfallsabonnemang. Abonnemanget består av en grundavgift samt en hämtnings- och behandlingsavgift.

Grundavgiften är fast och finansierar driften av återvinningscentraler och all administration som krävs för ett fungerande sophämtningssystem. Hämtnings- och behandlingsavgiften finansierar all insamling, transport och behandling av dina sopor. Hämtnings- och behandlingsavgiften kan variera beroende på vilken hämtningsfrekvens du har valt.  

Kärl för matavfall och brännbart
I Luleå kommun ska alla sortera ut sitt matavfall. Det innebär att du har två avfallskärl vid din fastighet, ett för brännbart och ett för matavfall. Matavfallet hämtas varannan vecka. Bor du i villa eller har ett fritidshus kan du välja mellan tre olika hämtningsintervall för att få dina brännbara sopor hämtade:
- varannan vecka
- var fjärde vecka
- var åttonde vecka

Om din sophämtning 
Vi hämtar ditt hushållsavfall både från ditt permanenta boende och ditt fritidsboende. Du kan beställa eller ändra ditt abonnemang i spalten till vänster.

Tänk på att det är fastighetsägaren som ansvarar för att kärlen är utställda och rättvända på tömningsdagen. Eventuella hinder så som snö, parkerade bilar eller fastfrysningar i kärl ligger också på fastighetsägarens ansvar.

Låt kärlen stå från 06:00 den aktuella tömningsdagen tills vi har tömt dem.

Du ska ha två kärl för ditt avfall. Ett grönt kärl för det som räknas in som brännbart och ett brunt kärl för ditt matavfall.

Det gröna kärlet kan rymma antingen 190 liter eller 370 liter. Det bruna kärlet rymmer 140 liter.

Du kan välja att få ditt brännbara avfall hämtat varannan, var fjärde eller var åttonde vecka. Matavfallet hämtas alltid varannan vecka.
Har du ett flerfamiljshus kan du välja både ett större kärl och att få dina kärl tömda oftare. Välj vilken storlek och hämtningsintervall som passar ditt behov bäst.

Det finns också en möjlighet att dela det ena eller båda kärlen med en granne eller ta hand om ditt matavfall själv genom hemkompostering.

Vi hämtar avfall från din fritidsbostad under perioden 15 maj till 15 oktober. Antingen har du egna avfallskärl eller så delar du dessa med en granne. Du kan välja mellan samma hämtningsintervall som för ditt permanenta boende under den här perioden.

Om du inte kommer vistas i din fritidsbostad under hämtningsperioden finns möjlighet att få uppehåll från hämntningen. Blankett om abbonemangsändring måste vara oss tillhanda senast 30 april för att ändringen ska kunna verkställas. Uppehållet gäller för max ett år, därefter återupptas hämtningen automatiskt.

Sidan uppdaterad: 2021-03-12