Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Så kan åter­vinningen utvecklas framöver

Redan idag har Luleå kommun och Lumire, ansvar för hantering av återvinning av restavfall och matavfall, om än det finns fler aktörer som FTI (Förpackningsindustrin) som ansvarar för återvinningsstationerna där Lumire utför hämtning av avfall på uppdrag av FTI. Att förbättra återvinningen är viktigt inte bara för Lumire, utan även Naturvårdsverket och regeringen som har infört nya krav vilka innebär att från 2027 är det kommunerna i Sverige som har ansvar för insamling av förpackningar, metall, glas samt rest- och matavfall.


Lumire arbetar nu som bäst med ett förslag till en handlingsplan, för att kunna utföra hämtning av avfall så fastighetsnära som möjligt, för att underlätta för alla Luleåbor. Förutom smidigheten för invånarna finns andra aspekter att ta hänsyn till, som ekonomi, miljömässiga faktorer som snö och kyla samt drift och arbetsmiljö.

För att kunna genomföra förbättringarna så smart som möjligt undersöks nu olika förslag, ofta tillsammans med övriga aktörer i närområdet som Pireva i Piteå exempelvis. Ser man till övriga Sverige finns det en del kommuner som redan genomfört förändringarna och det finns lärdomar att dra. Sammanfattningsvis kan man säga att det finns två huvuddrag när det handlar om avfallshämtning vid villor och radhus, som innebär nya kärl och nya, eller modifierade avfallsfordon. Det tredje alternativet handlar om en optisk lösning, där avfallet sorteras och avläses vid en insamlingsterminal, som inte finns idag. När det färdiga förslag finns framtaget, kommer det sedan att presenteras för, och beslutas om av kommunfullmäktige inom Luleå kommun.

När det gäller flerbostadshus i Luleå finns det redan idag ett väl utbyggt system, men även här finns mer att göra och det är också här, samt för fritidshus som Lumire som utvecklingen sker framöver parallellt med att utredningen genomförs. Dessutom övergår ansvaret för återvinningsstationerna till kommunerna med start 1 januari 2024, och även där är Lumire redo att överta ansvar och hantering.

– Det är komplexa frågor, som är oerhört viktiga inte bara för oss på Lumire. Vi ser fram emot att tillsammans med Luleåborna och närliggande aktörer utveckla lösningar som gör att återvinningen ökar, säger Per Ekervhen, VD på Lumire.