Samverkan varje dag – så tycker Luleåborna om Lumires tjänster

Vad tycker Luleåborna om Lumires tjänster och verksamhet? Sedan ett år tillbaka är Lumire-varumärket inte bara ett hem för avfallshämtning, återvinningscentraler och återbruk – även vattenförsörjning och avloppslösningar ingår numer i det kommunala bolagets verksamhet. Kretslopp som sker ovan och under jord där Luleåbor samverkar med Lumire varje dag, året om på olika sätt. För att lära mer om vad Luleåborna ser som viktigt har undersökningar genomförts, Per-Anders Adolfsson som arbetar med Kvalitet, miljö och arbetsmiljö och Petra Viklund som är Vatten- och avloppschef på Lumire (bilden) berättar mer:


Vad säger Luleåborna som helhet om Lumires tjänster och verksamhet?

– Vår branschorganisation, Svenskt vatten har skapat ett verktyg för att kunna jämföra verksamheterna över landet, som kallas för Hållbarhetsindex. Här ingår 14 olika områden, och ser vi till kundnöjdheten som helhet gällande hur man upplever kranvattnet kvalitet är 9/10 positiva i Luleå, vilket är i linje med Sverigesnittet. När det gäller arbetet för att säkerställa tillgången till dricksvatten är siffran densamma; 90 procent är nöjda, vilket också är i paritet med övriga landet. Något som är glädjande att se är att konsumtion av bordsvatten på flaska minskar. Att man upplever minskade störningar, som vattenläckage eller planerade avbrott är också positivt. Vi ser också att fler är nöjda med information gällande vad som får spolas ner i avloppet, berättar Petra Viklund och Per-Anders Adolfsson säger angående avfall, återvinning och återbruk:

– När det gäller avfallshanteringen i Luleå som helhet kan vi se att många är nöjda, i Luleå landar vi på 87 procent medan Sverigesnittet är 83 procent. Det gör oss glada att se, även om det finns förbättringsområden som vi kommer att jobba med.

Vad är extra viktigt för Luleåborna?

-När det gäller avfall, återvinning och återbruk var det tydligt att det efterfrågades förbättrad tillgänglighet på våra återvinningscentraler. Man vill att det ska finnas en närhet, det ska vara lätt att sortera och kunna lämna ifrån sig avfall och det som ska återvinnas, dessutom är många nyfikna på textilåtervinning, nämner Per-Anders Adolfsson och Petra Viklund förklarar vidare att Luleåborna känner en stor tillit och trygghet gällande att Lumire levererar ett gott och hälsosamt vatten. Att avloppsvattnet tas om hand på bästa sätt, att det inte ska hamna på fel ställen som Luleälven.

Så vad kommer att ske framöver, som går i linje med det som efterfrågas? Som Lumire tidigare berättat kommer dygnet runt-öppet att starta successivt under 2023. Det planeras också för fullt för fastighetsnära insamling som kommer att införas på olika vis under kommande år. När det gäller textilåtervinning är det en knepigare fråga, då textilmaterial är komplexa men där Lumire är i kontakt med såväl universitet som andra företag för att hitta lösningar framöver. Ser man till vatten- och avloppsfrågor genomförs stora investeringar för att säkerställa robustheten, förklarar Petra Viklund och lägger till:

– Det vi framför allt tittar på är hur vi framöver ska kunna jobba tillsammans med Luleåborna för att minska klimatavtrycket genom att använda vattnet smartare. Här kan det handla om att rena vattnet vilket Lumire arbetar med men också att invånarna själva lär sig mer om hur man kan påverka vattenkvaliteten genom att endast spola ner kiss, bajs och toapapper.

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni?

– En utmaning är att staden ska växa och vi behöver jobba med att minska vår förbrukning, vilket skulle kunna leda till att vi kanske inte behöver bygga ut i den omfattning vi tänker oss idag – och ändå bibehålla en kvalitet och en tillväxt. Något som känns spännande när det handlar om vattenförsörjning är den teknikutvecklingen som sker snabbt nu, exempelvis att man som individ kan hålla koll på sin egen vattenförbrukning, berättar Petra Viklund och Per-Anders Adolfsson säger avslutningsvis:

– Vi ser att textilinsamling ligger nära hjärtat för många människor – och även för oss. Det är en utmaning, när det gäller att hitta vettiga återvinningslösningar. Textil är ett komplext material som är svårt att sortera ut, vilket gjort att det än så länge ofta gått till förbränning.  Något kundenkäten visade var att alltfler överväger att inte köpa nyproducerade kläder, vilket är positivt och gör att second hand-sektorn blir allt viktigare. Att människor tänker till, och funderar på om man verkligen behöver köpa nytt. Det gläder mig. Att få alla medborgare att förstå vikten av att källsortera rätt och minska avfallsmängderna är en annan utmaning. Det cirkulära behöver vi tänka på, vi kommer att behöva göra det alltmer.