Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Spräng- och grävjobb på gång vid Avaviksvägen på Hertsön

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet. För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först en besiktning av de fastigheter som är nära arbetsplatsen med hjälp av vår partner Vibroakustik. Starten sker under vecka 42. Lumires projektledare Lars Ekblad (bilden) berättar mer:


– Det som sker nu syftar till att förse kommande exploateringar längs Hertsövägen med vatten och avlopp, närmare bestämt det som kallas för Luleå Industripark och Hertsöheden. Etappen är indelad i tre delar: Örnäsvägen där arbetet redan är igång, andra delen handlar om en sjöledning Bredviken – Stallet och tredje delen om Avaviksvägen, säger Lars Ekblad.

Redan nu har några av de boende i närområdet blivit informerade om att deras hus ska besiktas. Varför är det nödvändigt?

– Det stämmer, några av de som bor nära gång- och cykeltunneln har fått påhälsning av vår partner Vibroakustik, som kommer att utföra besiktningar av husen som finns i bostadsområdet närmast den kommande byggarbetsplatsen. Det finns en hel del ytliga berg som måste sprängas för att kunna lägga ner rören, och för att jämna ut marken och dra rören på bästa sätt har vi sett att den gång- och cykelbro som finns på plats behöver rivas, och då kan det komma att förekomma vibrationsalstrande arbetsmoment. Sprängarbetet kommer att ske under dagtid och föregås alltid av en varningssignal. Arbetet förväntas starta i början av november, så besiktningen kommer att utföras inom kort inne i husen. Besiktningen går ut på att dokumentera och fotografera eventuella befintligheter som sprickor samt sättningar i byggnader, fasad och ytterkantbalkar. När vägarbetet är slutfört kommer Vibroakustik att utföra efterbesiktningar av fastigheterna där vi kommer att använda oss av förbesiktningsprotokollet som ett underlag, förklarar Lars Ekblad.

Innan arbetena påbörjas sker en riskanalys med avseende på vibrationer, som kommer att klargöra hur stora vibrationer som man bedömer är godkända längs den aktuella sträckan för att undvika att skada husen. Hus som kan bli berörda av vibrationsalstrande arbete kommer också att inventeras för att kunna bedöma eventuella skador som kan uppstå på grund av vibrationer från arbetet.

I samband med de nya vatten- och avloppsledningarna som ska läggas ner kommer stadsbyggnadsförvaltningen inom Luleå kommun att anlägga en ny gång- och cykelväg ovanpå ledningssystemet som kommer gå längs Avaviksvägen. Detta innebär en kostnadsbesparing, och är också miljömässigt klokt då det blir möjligt att nyttja massaöverskott för gång- och cykelvägens uppbyggnad. Den nya gång- och cykelvägen kommer att ansluta mot Hertsövägen där det längre fram ska anläggas en till, ny gång- och cykelväg mot Luleå Industripark och Lövskär.  Den nya, friliggande gång- och cykelvägen blir cirka 1 kilometer lång och kommer att bli belyst.

Översiktsplan för arbetet vid Avaviksvägen.

Hur ser tidplanen ut?

– Först gör vi alltså den mätning och riskanalys som jag berättat om, och sedan är planen att vi kommer igång med avverkning och etablering under november månad. Vi beräknar att utföra schaktarbeten mellan november 2022 och mars 2023, sedan följer arbetet med nya gång- och cykelvägen och gatuförbättringar under mars 2023 till och med november 2023, då vi har så mycket barmark som möjligt.

Hur kommer de boende att påverkas?

– Gående kommer att hänvisas till Kråkörsvägen och de gång och cykelvägar som finns inne på bostadsområdet. Avaviksvägen kommer att ha begränsad framkomlighet perioden maj 2023 – till och med oktober 2023 och det kommer att gå att köra bil in till kvarteren om än med viss omstrukturering, berättar Lars Ekblad avslutningsvis.

1 svar på ”Spräng- och grävjobb på gång vid Avaviksvägen på Hertsön”

Kommentarer är stängda.