Träff i Råneå om vatten­försörjning och nya ledningar

Varför tar det nya vattenprojektet så lång tid? Kommer vattnet att hålla god kvalitet? Det var några av frågorna som engagerade Råneåbor ställde vid en träff i Råneå för en tid sedan, då de möttes upp med Lumires projektledare Torbjörn Norén och vatten- och avloppsingenjör Tommy Bergdahl (bilden) för att höra mer om det långsiktiga vatten- och avloppsprojektet som pågår. Råneåborna fick lyssna på en detaljerad genomgång som tog avsats i projektets start och fortsatte hela vägen fram till den beräknade målgången år 2028.


Varför valde Lumire att bjuda in till en informationsträff i Råneå?

– Vi vill att de boende i samhället skall känna sig trygga med att vi arbetar för att säkerställa ett dricksvatten av hög kvalitet till Råneå. Att de ska få kännedom om hur arbetet fortskrider och förstå komplexiteten och varför det tar tid. Vi ville också ge möjlighet att ses för att alla ska få en chans att ställa frågor om projektet, berättar Lumirs projektledare Torbjörn Norén och vatten- och avloppsingenjör Tommy Bergdahl.

I stora drag, berätta om projektet!

– Projektet innebär att vi bygger cirka tre mil vattenledning, vilket fortlöper enligt tidplan. Det som benämns som etapp ett är en sträcka mellan Porsön och Brännan, som pågår just nu. För övriga etapper och högreservoar vid Rånekölen pågår planering och projektering. Projektet genomförs med en kombination av borrning och konventionell schaktning, beroende på vad som är mest lämpligt på olika delsträckor. Markfrågor och miljötillståndsfrågor behöver hanteras och är en förutsättning för genomförande av projektet, säger Torbjörn Norén.

Vad är aktuellt under senhösten och vintern 2022/2023?

– Vi arbetar med en projektering för en tryckstegring i Persön, en högreservoar på Rånekölen och resterande etapper med ledningsförläggning. Projektering innebär att vi tar fram underlag för att kunna bygga anläggningarna samt för att vi ska veta hur och vart rören ska förläggas. Tryckstegringen i Persön kommer trycka vattnet fram till reservoaren på Rånekölen och reservoaren kommer att se till att trycket i ledningsnätet i Råneå blir bra och skapar även redundans (säkerhet) då vattnet i reservoaren kan försörja Råneå med vatten i minst ett dygn om nånting skulle hända med ledningarna fram till reservoaren. Just tryckstegringen och arbetet med den nya högreservoaren kommer inte Råneåborna att märka av så mycket just nu, själva bygget sker om några år. Däremot kommer Råneåborna säkert se grävmaskiner mellan Råneå och Luleå vid jämna mellanrum, exempelvis norr om Rutvik och då kan det handla om rörnedläggning, förklarar Tommy Bergdahl.

Gabriella Takino Sundström och John Takino Sundström, Råneå var två av deltagarna på Lumires träff.

Vilka frågor och inspel från publiken tar ni med er?

– En viktig fråga som ställdes var om vi kommer att kunna säkerställa vattenkvaliteten när ledningen är byggd. Svaret är att det finns mycket goda förutsättningar för detta, vi kommer att leverera vatten från Gäddviks vattenverk. Redan idag sker detta till Ale, då med ännu längre distributionsledningar och vi vet att vattnet i Ale håller god kvalitet, vilket gör att vi känner oss trygga.

På frågan varför arbetet tar så lång tid, är svaret är att det är ett komplext projekt som behöver delas upp i etapper där många markägares fastigheter ska passeras vilket innebär att tillstånd för detta krävs och måste säkerställas. För att detta ska gå till på rätt sätt tar det tid, inte minst för att noggranna geotekniska undersökningar och exakt bestämning av ledningens läge genom projektering ska föregå fastighetsfrågor och förrättning för ledningsrätt. Även miljöfrågor behöver beaktas och  längs hela sträckan krävs flera beslut från myndigheter avseende anmälan eller miljötillstånd som är tidskrävande både när det gäller upprättande av anmälan och den tid som myndigheten behöver för att fatta beslut. En annan del är att trafikverket behöver besluta om tillstånd när deras vägar berörs och handläggningstiderna är långa. När det sedan finns ett färdigt förfrågningsunderlag ska arbetet tilldelas en entreprenör och det arbetet måste upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling vilket också är en tidskrävande process med anbudstid, tilldelning och eventuell överklagandeprocess. Först därefter kan kontraktsarbetet påbörjas. Projektet är också resurskrävande ekonomiskt och personellt vilket också gör att projektet behöver tid för att genomföras.

Frågor ställdes också gällande den nuvarande vattenkvaliteten och vad man göra redan nu för att förbättra vattenkvaliteten till dess att ledningen är byggd. Här tar vi med oss frågeställningen för att se om vi kan göra insatser som spolningsarbeten eller liknande för att förbättra situationen. Viktigt att komma ihåg är dock att vattenprover visar att vattnet är tjänligt även om smak- och luktförändringar förekommer, säger Torbjörn Norén och Tommy Bergdahl avslutningsvis.