Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Twin cities, Luleå och Boden – vatten och avlopp i den gröna omställningen

Den gröna omställningen. Nya industrier samt befintliga företag som skapar helt nya innovationer i Luleå. Hur kommer vatten och avlopp in och varför är det viktigt att samarbeta? På LTUs konferens ”Cirkulär vattenhantering – ett paradigmskifte” i Luleå finns Petra Viklund, chef för vatten och avlopp inom Lumire och Magnus Bäckström, vatten- och avloppsstrateg inom Bodens kommun som inleder den intressanta talar-listan. Konferensen som hålls vart femte år handlar om att samla kompetens från olika länder och professioner och kommer bland annat att avhandla nytänkande avloppssystem, AI i branschen och jämställdhet inom vatten- och avlopp. Paradigmskiftet? Ja, det handlar både om utmaningar, klimat- och miljöproblem men också möjliga lösningar.


”Vi älskar Luleå älv!”, utbrister Magnus Bäckström inledningsvis och berättar mer för den intresserade åskådarskaran om älven där det rinner 500 kubikmeter vatten per sekund. Endast Göta älv har ett större flöde.

– Bland annat tack vare älven finns här logistiklösningar som i förlängningen ger oss fördelar och möjlighet att förbinda oss med Sverige och Europa, säger Petra Viklund och fortsätter:

– Med de strategiska hamnar vi har, ger det oss goda förutsättningar för export framöver, oavsett om företag etablerar sig i Boden eller Luleå, säger Petra Viklund som i presentationen nämner Talga, SSAB, LKAB, Fertiberia och Uniper samt H2 Green Steel.

Nya järnvägskorridorer och ett nytt hamnområde är på gång. Syftet med den gröna omställningen kan förenklat sägas vara att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med tio procent. Ser man till befolkningens utgångspunkter, varför man ska vilja bo och trivas på en plats, tar Petra Viklund och Magnus Bäckström upp idéerna om den så kallade ”15-minutersstaden” som handlar om att man inom 15 minuters tidsradie kan hantera stora delar av sitt vardagsliv, där närheten mellan Luleå och Boden ses som positiv. Men också samverkan mellan offentliga sektorn som kommuner och kommunala bolag och företag och näringsliv är viktig säger Magnus Bäckström och förklarar:

– Tekniskt vatten, som innebär vatten som inte når dricksvattenkvalitet men som kan vara viktiga för våra industrier är under utveckling.

Det kommer att krävas en del av Luleå kommun och Boden kommun då det handlar om att kunna hitta samverkan för vatten- och avloppslösningar som kan vara till nytta för båda städerna. Kanske kan det resultera i ett så kallat grid, ett system som länkar ihop vattenlösningar för samhällsfunktioner som behöver finnas. Här kan ingå redundans – trygghet – för sjukhus och andra delar som är samhällsviktiga. En hel del är på planeringsstadiet, en riktning som går i linje med bostadsbyggande och utveckling samt företagsetableringar som sker. När kommande infrastruktursatsningar sker; inom vätgas eller järnvägskorridorer betonar Magnus Bäckström följande:

– Ett tryggt, säkert och robust nät är viktigt och vi vill därför finnas med i beräkningarna tidigt.

Stora investeringar, vad innebär det för det så kallade VA-kollektivet som står för vatten- och avloppskollektivet och att betala VA-taxan vilket är förkortning för vatten- och avloppstaxan? Här handlar det till stor del om att få en växande befolkning som tillsammans är med och delar på kostnaderna, även om man skiljer på olika slags investeringar, syfte, vilken typ av vatten och dess utveckling:

– Vi är redo, säger Magnus Bäckström och Petra Viklund instämmer men säger också avslutningsvis:

– Här ingår också att utmana oss själva; våra egna organisationer och att hitta helt nya lösningar.