Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Utan Luleåborna – ingen biogas

Visste du att vi redan idag kan ordna vårt eget drivmedel, med ett eget kretslopp här i Luleå? Utan att behöva köpa gas, diesel eller drivmedel uteslutande från andra aktörer eller länder. Än så länge handlar det om drivmedel i form av biogas till större fordon, som bussar till exempel. Men eftersom denna typ av fordonstrafik är så omfattande och påverkar vår miljö har vi alla nytta av denna förbättring. Eftersom det också satsas rejält i Norrbotten på fossilfri drift, stora industriexploateringar, och ”det gröna Norrbotten” behövs alla initiativ – eftersom allt faktiskt hänger ihop.     


Som bakgrund kan det vara bra att veta att den globala uppvärmningen är en akut fråga, och det pågår utredningar inom såväl EU som nationellt i Sverige om hur energin ska styras, även med skattetekniska medel. Det handlar både om energityper och hur mycket energi vi gör av med. Dessa två sammanlänkande frågor, klimatneutral energi och energieffektivisering kommer att spela stor roll för de skattetekniska strategierna under det kommande decenniet.

I Luleå finns en växande befolkning. Här har Lumire ett avloppsreningsverk som omvandlar det som kommer från Luleåbornas avloppsvatten till biogas, och det finns aktörer som Luleå Lokaltrafik (LLT) som sedan 2015 har åtta biogasbussar. Satsningen som påbörjats ökar nu när LLT beställt fler bussar som kommer att gå på biogas. Även Lumire, som står för Luleå Miljöresurs, står i startskottet för att byta ut den tunga fordonsflottan som består av bland annat sopbilar, slam- och spolbilar. ”Vår gemensamma satsning på biogas är en förutsättning för att kunna fortsätta energieffektivisera de klimatneutrala transporterna i Luleå efter år 2030”, säger Per Ekervhen, vd på Lumire och Jonas Vinblad von Walter, vd LLT (bilden nedan).

Från vänster ses Per Ekervhen, vd på Lumire tillsammans med Jonas Vinblad von Walter, vd på Luleå lokaltrafik (LLT).

Detta tillsammans med minskad belastning på elnätet, synergier för näringslivet och privatbilismens möjlighet att kunna nyttja el som drivmedel och energikälla ger oss möjligheter att nå de tuffa mål som är nödvändiga för att säkra vårt klimat.

Vad händer framåt?
LLT ställer om för fullt för att cirka 50 procent, vilket motsvarar 40 bussar ska kunna drivas av biogas år 2026.  Redan idag är LLT den största enskilda kommunala drivmedelsanvändaren i fyrkanten.  

Lumire har sedan 2015 producerat biogas och all produktion sker inhouse, det vill säga att Lumire tillverkar biogasen och framöver kommer att använda den till sina fordon på samma sätt som LLT. Det är ett drivmedel som ger ekonomiskt stabilitet eftersom det inte är en bricka i det globala politiska spelet, dessutom har EU förlängt skattereduktionen på biogas fram till år 2030 eftersom biogasen är det enda förnyelsebara drivmedel som framställs av restprodukter. Det gör att vi kan beräkna kostnaderna fram till dess.  

– Vi samarbetar redan idag med Bodens kommun och vill gärna fortsätta att utveckla vårt goda samarbete. Kanske ska vi separera och specialisera än mer vem som gör vad, men hitta gemensamma behov och lösningar oavsett kommungräns, och här kan det handla om fler kommuner än Boden, säger Per Ekervhen, vd på Lumire.

Utveckling och målsättningar för att hela Luleå ska gynnas

För såväl LLT som Lumire handlar det om att det finns en målsättning att vid år 2030 har 100 procent förnyelsebar drift uppnåtts. Ser vi till Luleå kommun som helhet har som mål att minska koldioxidutsläpp med 60 procent till och med 2030 och med 100 procent till och med 2040. Eftersom transporter står för en stor del av koldioxidutsläppen blir det extra viktigt för transportintensiva bolag att minska utsläppen, vilket LLT och Lumire skriver under på och arbetar därför kontinuerligt med att minska fossilavtrycken.

– För att minska vårt beroende av fossila bränslen är det stort fokus på elektrifiering nu. Men alla behov kommer inte kunna täckas med el, vilket gör biogas viktigt, förklarar Luleå kommuns kommunalråd Carina Sammeli (S) som ses på bilden nedan (fotograf: Snowgarden).

”Det känns bra att kunna producera vårt eget drivmedel”, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S).

LLT och Lumire samarbetar och stället om till fossilfri drift därför att:

  • Biogas är förnybart och tillför inte någon ny koldioxid 
  • Jämfört med en dieselmotor ger biogasen 90 procent mindre koldioxidutsläpp samt lägre utsläpp av kväveoxider och partiklar 
  • Metan har 25 – 30 gånger högre växthuseffekt som lika mycket koldioxid. Därför är det bättre att bränna metanet i tex en motor och släppa ut det som koldioxid.

– För samhället finns det en vinst eftersom det innebär att LLT minskar belastningen på elnätet inom Luleå kommun. Det är viktigt för samhällets fortsatta omställning mot fossilfrihet att använda all tillgänglig energi som finns, säger Jonas Vinblad von Walter, vd på LLT.

 
Samverkan mellan LLT och Lumire är en viktig utveckling mellan två kommunala bolag som har stora möjligheter att på lång sikt bidra till:  

  • Lägre kostnader vad gäller drivmedel för bolagen och Luleå kommun   
  • Ökad kompetens och erfarenhetsutbyte 
  • Ökar samverkan, vilket i sin tur genererar till andra samverkansmöjlighet – även över kommungränserna i framtiden

     
Vad är biogas: Biogas är metangas (CH4). Det är ett förnyelsebart drivmedel som framställs från rötslam. Rötslam är en restprodukt. Biogas är idag det enda förnyelsebara drivmedel som görs till 100% av restprodukter, avfall. Biogasen produceras på Uddebo. Gasen används till både fordonsgas, el och värmeproduktion. (Illustrationen av biogasens kretslopp är skapad av Lisa Wallin, Visalisationer. )