Lätt-tryck-avlopp 

En lätt-tryck-avloppstation, som ofta förkortas LTA-station, är en pumpstation som hjälper till att transportera bort spillvattnet när den vanligaste lösningen som kallas självfallslösning inte är möjlig. Spillvatten är ett samlingsnamn för vatten från exempelvis toaletter, duschar och diskhoar.


En LTA-station kan användas till en eller flera fastigheter som är placerade nära varandra. Exempelvis används LTA-stationer när en fastighet ska anslutas till en tryckavloppsledning eller för de gånger som en fastighet som ska anslutas ligger för lågt i förhållande till en självfallsledning, vilket innebär att vattnet kan rinna vidare utan yttre påverkan. Vidare kan en LTA-station vara ett alternativ för att sänka kostnader för avlopp i utbyggnadsområden. Ur miljösynpunkt är LTA-station en smart lösning då den normalt sett påverkar markmiljön mindre än andra tekniska lösningar. 

Klicka för en större bild

Beställning av lätt-tryck-avlopp

När du betalat din faktura för anläggningsavgiften kan du beställa din LTA-station. Normalt är leveranstiden ungefär två veckor, beställ din station i så god tid som möjligt. Beställning av LTA-station sker via kundservice@lumire.se . Märk gärna ämnesraden med: Vatten och avloppsproduktion – beställning av LTA-station
I ditt meddelandet är det viktigt att du anger:

 

 • Ditt namn 
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer till dig som gör beställningen 
 • Önskat leveransdatum av lätt-tryck-avloppsstation 
 • Om fler inloppstätningar önskas för 110 millimeter rör respektive 160 millimeter rör anges detta vid beställning. Standardleverans innehåller en  inloppstätning för rördiameter 110 millimeter.

Leverans av lätt-tryck-avlopp

Lumire levererar lätt-tryck-avloppsstationen hem till din fastighet under dagtid. I paketet ingår pumpsump, kopplingslåda, larmenhet, pump, förhöjningshals, kopplingsdetaljer samt styrenhet med vippa. 

Installation av lätt-tryck-avlopp

Lumire ansvarar för att vid anslutning till allmänt LTA-system tillhandahålla LTA-station eller motsvarande inklusive pumpenhet som förblir Lumires egendom. Det är vi på Lumire som bestämmer antal och vilken slags av pumpenhet som ska användas samt svarar för installationen av pumpenheten.

Fastighetsägaren bekostar och anordnar schaktning och eventuellt övrigt arbete på den egna tomten för att kunna etablera en frostfri förläggning av LTA-stationen inom fastigheten. Även elinstallationen ska anordnas och bekostas till LTA-stationen i enlighet med fabrikantens anvisningar, det vill säga elanslutning mellan fastighetens elcentral och kopplingslådan och LTA-stationen.


Tips och viktig information:

 • Välj entreprenör med omsorg. Ta reda på att entreprenören har rätt kompetens och erfarenhet av LTA-system. Det kan vara klokt att efterfråga flera offerter för att bilda dig en uppfattning om att kostnaden är rimlig och vad erbjudandet innehåller.
 • Det kan vara en bra idé att gå ihop med grannar och fastighetsägare i närområdet för att göra en gemensam upphandling av entreprenör.
 • Det är endast vatten för bad, dusch, tvätt, disk och toalett som ska ledas till LTA-stationen – inte regn- och dräneringsvatten.
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för att skydda pumpen och ledningarna från att frysning.
 • Elanslutningen till elskåpet ska göras av en behörig elektriker.
 • Följ installationsmanualen som levereras tillsammans med din LTA-station och ta hjälp av besiktningsprotokollet för LTA.

 

Innan du börjar installera din LTA-station uppmanar vi dig att läsa igenom de anvisningar som följer med stationen samt dokumentet Färdiganmälan LTA-station. Dokumentet innehåller kontrollpunkter som ska uppfyllas gällande placering och installation. 


När det är dags för driftsättning

Senast två veckor innan driftsättning är det dags att kontakta Lumires Kundservice genom att skicka e-post till kundservice@lumire.se. I ämnesraden får du gärna ange: ”Till VA-produktion avlopp – bokning av driftsättning lätt-trycks-avloppsstation”. I mejlet ska du också ange ditt namn, aktuell fastighetsbeteckning, telefonnummer samt önskat driftsättningsdatum. Tänk också på att fastighetens avloppsledning ska vara ansluten till det kommunala nätet i förbindelsepunkten för att driftsättning ska kunna genomföras.

 

Blanketten Färdiganmälan LTA-station inklusive fotografier överlämnas till den tekniker som utför driftsättningen och Lumire kontrollerar att lätt-tryck-avloppsstationen är korrekt installerad. Om allt ser bra ut installeras pumpen och systemet driftsätts. Vid installation och provkörning krävs det att elen är påslagen till skåpet med huvudbrytare samt att ni har vatten tillgängligt, med slang fram till lätt-tryck-avloppsstationen. 

När ovanstående moment är slutförda kan ert avloppsvatten börja ledas till det kommunala nätet istället för till din gamla avloppslösning. Efter anslutning till det kommunala ledningsnätet för avloppsvatten, som innebär att befintlig avloppsanläggning ska tas ur bruk och sluttömmning av slam ska genomföras. När det gäller enskilda avloppsanläggningar är det endast Lumire som utför dessa. Du kan boka sluttömning på telefon 0920 – 25 09 00 eller genom att mejla oss på: kundservice@lumire.se 

Tänk på att det är viktigt att inte koppla in spillvattnet i förtid, vilket kan leda till i stopp i avloppet eftersom stationen inte skickar avloppsvattnet vidare till de kommunala ledningarna. Skulle sanering behöva utföras bekostas denna av er som fastighetsägare.

Att tänka på när lätt-tryck-avloppsstationen är igång

Elförsörjningen till LTA-stationen ska alltid vara på, även om huset kallställs. Om elförsörjningen till stationen stängs av finns det en risk att vatten läcker in vilket kan orsaka översvämning. Pumpen behöver också el för den motionskörning som sker per automatik.


Om du ska lämna fastigheten under en längre tid, exempelvis när du stänger ditt sommarboende för säsongen eller under en längre semester, ska du spola en större mängd vatten genom pumpstationen genom att öppna en kran och låt den spola i 20 – 30 minuter. Annars riskerar material som finns kvar i ledningen att sedimentera, vilket kan orsaka dålig lukt och stopp. 

 [

Viktigt att veta är att LTA-stationer är väldigt känsliga för allt annat än kiss, bajs och toalettpapper, som är det enda som får spolas ner i toaletten. Torka ur fett från kärl och pannor innan avspolning för att förhindra igensättning av ledning och pumpbrunn. 


Vid larm eller strömavbrott

Till varje lätt-avlopp-station finns en kopplingslåda med huvudbrytare. Utöver kopplingslådan finns en larmenhet monterad. Kopplingslådan med huvudbrytaren får inte öppnas av fastighetsägaren, däremot ska LARMTEST-knappen på kopplingslådan användas för att säkerställa att batterierna fungerar som de ska, vilket bör ske var sjätte månad. Om batterierna är tomma fungerar inte larmet för strömlös station.

Vid larm kommer den röda lysdioden att tändas och ett tjutande ljud hörs när ett fel har uppstått. Kontrollera att stationen är strömsatt och att ingen propp har gått. Säkerställ också att inte frysning skett eller att ett främmande föremål spolats ned. Vid larm ska helst inget vatten spolas ner i avloppet förrän felet är avhjälpt. Tryck på RESET-knappen om du vill tysta ljudlarmet. Observera att den röda lysdioden släcks först när felet är avhjälpt. Kontakta Lumires Kundservice på telefonnummer 0920 – 25 09 00.

Eftersom lätt-tryck-avloppsstationen inte är i normal drift kan oftast inget vatten pumpas undan. Stationen har en buffertvolym och därför kan toaletter användas ett fåtal gånger även om aktiva larm finns. För att inte riskera översvämning ska dock användningen av vatten som går ut i avloppet i största mån begränsas. Undvik att exempelvis duscha eller tömma badkar.

Vid strömavbrott ska helst inget vatten spolas ned i avloppet förrän strömmen kommit tillbaka. För att kontrollera att anläggningen har ström ska LARMTEST-knappen på kopplingslådan tryckas in med jämna tidsintervall. Hur ofta är upp till dig som fastighetsägare att avgöra, men om stationen är strömlös kan den inte pumpa och inget larm kan aktiveras.

Kontrollera om stationen har ström enligt nedanstående punkter:
 1. Håll in LARMTEST-knappen på kopplingslådan. Om larmet hörs och den röda lampan på larmenheten lyser får anläggningen ström. Ingen åtgärd krävs.
 2. Om larmet och lampan inte aktivera, kontrollera den egna säkringen i fastigheten.
 3. Om säkringen i den egna fastigheten fungerar ber vi er kontakta Lumires kundcenter, telefon 0920 – 25 09 00

Vem ansvarar för vad?

Fastighetsägaren ansvar:
 • Bekostar nedgrävning av lätt-tryck-avlopp-stationen, dricksvatten- och spillvattenledning, elledning samt alla övriga mark- och elarbeten inom egen fastighet 
 • Inkoppling mot förbindelsepunkt
 • Bekostar elanslutning mellan fastighetens elcentral och kopplingslådan samt mellan kopplingslådan och lätt-tryck-avloppsstationen. Eventuella ombyggnader av fastighetens elcentral, uppgradering av huvudsäkringar eller andra arbeten i samband med detta bekostas av fastighetsägaren 
 • Montering av kopplingslåda på fasad utomhus samt montering av larmenhet inomhus
 • Att säkerställa självfall mellan utlopp vid husliv fram till lätt-tryck-avloppsstation. Lutningen skall vara minst 10 promille, det vill säga en centimeter per meter ledning
 • Bekosta lätt-tryck-avloppsstationens elförbrukning
 • Tillsynsansvar och ska omgående rapportera driftstörningar på anläggning inklusive dess elförsörjning samt ha uppsikt över larmindikator 
 • Skotta och sanda så att Lumires driftpersonal kommer åt lätt-tryck-avloppsstationen och kan åtgärda fel vid driftstörning
 • Att hålla locket till lätt-tryck-avloppsstationen låst så att ingen riskerar att falla ned i pumpsumpen. Låsning görs med bult och mutter som skruvas åt så pass hårt att barn inte kan öppna låset. Inga hänglås får monteras. Tänk dock på att locket ska vara upplåst vid eventuella åtgärder av Lumire
 • Skydda både lätt-tryck-avloppsstation och servisledningar från frysning. Fastighetsägaren står för kostnaderna om servisledningen fryser, exempelvis om ledningar inte är ordentligt isolerade på fastighetsägarens del av servisen
 • LTA-stationen placeras på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med kostnadsfri tillgänglighet för Lumires drift och underhåll av stationen. För skador på föremål inom 1,5 meter runt stationen som uppkommer under drift och underhållsarbeten tar Lumire inget ansvar
 • Renspolning av stationen två gånger per år
Lumires ansvar: 
 • Bestämmer placering av lätt-tryck-avloppsstationen i samråd med fastighetsägaren
 • Tillhandahålla en komplett lätt-tryck-avloppsstation inklusive kopplingslåda för  montage på husets fasad samt larmenhet för montering inomhus
 • Installation av pumpenhet samt styrenhet 
 • Driftsättning av pumpenhet 
 • Drift och underhåll av lätt-tryck-avloppsstationen 
 • Genomfört en protokollförd besiktning av LTA-installationen som är godkänd innan den får kopplas in på det kommunala ledningsnätet