Lätt-tryck-avlopp 

En lätt-tryck-avloppstation, som ofta förkortas LTA, är en pumpstation som hjälper till att transportera bort spillvattnet när den vanligaste lösningen som kallas självfallslösning inte fungerar. Spillvatten är ett samlingsnamn för förorenat vatten från exempelvis toaletter, duschar och diskhoar.


En lätt-tryck-avloppsstation kan både tjäna ett hushåll eller flera fastigheter samtidigt. Det kan vara ett bra alternativ när du vill sänka kostnader för utbyggnadsområden, eller är lämpligt av topografiska skäl. Det är dessutom miljömässigt smart då det inte kräver alltför stor åverkan i naturen. Installationen ska genomföras fackmannamässigt.  

Klicka för en större bild

Beställning av lätt-tryck-avlopp

Beställning av lätt-tryck-avlopp sker via e-post till Kundservice. I texten för ämnesraden skriver du: Till VA-produktion Avlopp, beställning av LTA. Använd gärna formuläret längst ned på den här sidan.

 • Ange Vatten och avloppsproduktion – beställning av lätt-trycks-avlopp 
 • Ditt namn 
 • Fastighetsbeteckning
 • Telefonnummer till dig som gör beställningen 
 • Önskat leveransdatum av lätt-tryck-avloppsstation 
 • Om fler inloppstätningar önskas för 110 millimeter rör respektive 160 millimeter rör anges detta vid beställning. Standardleverans innehåller en  inloppstätning för rördiameter 110 millimeter.

Leverans av lätt-tryck-avlopp

Lumire levererar lätt-tryck-avloppsstationen hem till din fastighet under dagtid. I paketet ingår pumpsump, kopplingslåda, larmenhet, pump, förhöjningshals, kopplingsdetaljer samt styrenhet med vippa. 

Fastighetsägaren ansvarar för inköp av övrig erforderlig materiel inom fastigheten, till exempel vatten och avlopps-ledningar, eventuell isolering samt material för elinstallationen. 

Installation av lätt-tryck-avlopp

Lätt-tryck-avloppsstationen ska placeras på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med kostnadsfri och lättåtkomlig tillgänglighet för Lumires drift och underhåll av stationen. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med kärra mellan farbar väg och lätt-tryck-avloppsstationen. Huvudmannen bestämmer placering, i samråd med fastighetsägaren. Tänk på att inte placera lätt-tryck-avloppsstationen på körbar mark, och den får heller inte byggas över

Marken inom en radie av 1,5 meter från stationens mitt ska vara horisontell och fri från grövre växtlighet samt byggnation för att underlätta för service och underhåll. Ytvatten ska inte kunna rinna in mot locket till lätt-tryck-avloppsstationen, det vill säga stationen får inte placeras i en svacka. Lumire tar inget ansvar för skador på föremål inom 1,5 meter runt lätt-tryck-avloppsstationen som uppkommer under drift- och underhållsarbeten.

När det gäller larmenheten ska den placeras inomhus i utrymme där eventuella larm lätt kan upptäckas. Kopplingslådan placeras utomhus väl synligt och lättåtkomlig på minst 1,2 meters höjd.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för installationen av lätt-tryck-avloppsstationen. Fyll i och kontrollera att alla punkter i dokumentet märkt Färdiganmälan LTA-station är uppfyllda. Kom ihåg att dokumentera ledningsdragningen, det vill säga vatten- och spillvattenledningar, elledningar samt isolering av lätt-trycks-avloppsstation och servisledningar genom att ta foton på installationen innan schakten återfylls.  

När det är dags för driftsättning

Senast två veckor innan driftsättning är det dags att kontakta Lumires kundcenter genom att skicka e-post till kundservice@lumire.se. Tänk också på att fastighetens spillvattenledning ska vara ansluten till det kommunala nätet i förbindelsepunkten för att driftsättning ska kunna genomföras. I ämnesraden ska det stå: Till VA-produktion Avlopp – bokning av driftsättning lätt-trycks-avloppsstation.

 • Ange ditt namn som beställare 
 • Aktuell fastighetsbeteckning 
 • Telefonnummer till dig som är beställare 
 • Önskat driftsättningsdatum av lätt-trycks-avloppsstationen 

Blanketten Färdiganmälan LTA-station inklusive fotografier överlämnas till den tekniker som utför driftsättningen och Lumire kontrollerar att lätt-tryck-avloppsstationen är korrekt installerad. Om allt ser bra ut installeras pumpen och systemet driftsätts. 

Vid installation och provkörning krävs det att elen är påslagen till skåpet med huvudbrytare samt att ni har vatten tillgängligt, med slang fram till lätt-tryck-avloppsstationen. 

När ovanstående moment är slutförda kan ert spillvatten börja ledas till det kommunala nätet istället för till din gamla avloppslösning. Kom ihåg att det är bara är spillvatten som får kopplas till det kommunala nätet. Eventuellt dagvatten, till exempel takavvattning eller dräneringsvatten, behövs tas om hand lokalt på fastigheten. Tänk också på att det är viktigt att skydda lätt-tryck-avsloppsstationen och servisledningarna från frysning för att undvika driftstörningar. Följ medföljande anvisningar för isolering av lätt-tryck-avloppsstationen. Nedan finns generella råd gällande isolering av servisledningar – fastighetsägaren är dock själv ansvarig för arbeten inom sin fastighet.

Driftsättning av pump som utförs av Lumire måste ske samma dag som befintligt spillvattensystem kopplas över till lätt-tryck-avloppsstationen.

Om ni kopplar in spillvattnet i förtid får ni stopp i avloppet eftersom stationen inte skickar spillvattnet vidare till de kommunala ledningarna. Dessutom måste brunnen i sådana fall saneras innan Lumire kan installera pumpen. Den saneringen bekostas av er som fastighetsägare. Om det upptäcks att anvisningen inte följts kommer stationen inte att driftsättas förrän felen är åtgärdade av din entreprenör eller elektriker.

Efter anslutning till det kommunala ledningsnätet för spillvatten, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Hantering av slam från enskilda avloppsanläggningar får endast utföras av oss på Lumire och du kan boka sluttömning på telefon 0920 – 25 09 00 eller genom att mejla oss på: kundservice@lumire.se 

När servisen är ansluten till förbindelsepunkten ska kontakt tas med Lumires vattenmätarverkstad för tidsbokning av uppsättning av vattenmätare. 

För att huvudmannen ska kunna montera upp en vattenmätare måste en godkänd vatten och avlopps-installation finnas på plats, vilken bekostas av fastighetsägaren. 

En godkänd mätarplats innebär att konsolen är förankrad och försedd med avstängningsventiler före och efter mätaren samt mätarkoppling skall finnas på plats så att mätaren kan frigöras enkelt vid ett byte. 

Att tänka på när lätt-tryck-avloppsstationen är igång

Elförsörjningen till lätt-tryck-avloppsstationen ska alltid vara på, även om huset kallställs. Om elförsörjningen till stationen stängs av finns det en risk att det läcker in vatten vilket kan orsaka översvämning. Pumpen behöver också el för den motionskörning som sker per automatik. Programmet körs några sekunder vart tredje dygn, vilket ger en försumbar elförbrukning. 

Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Om reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet som exempelvis tandtråd, tops, grus, tvättlappar, tamponger, bindor, kondomer, våtservetter och kattsand står fastighetsägaren för kostnaderna. Torka ur fett från kärl och pannor innan avspolning för att förhindra igensättning av ledningar och pumpbrunn. 

Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten får ledas till lätt-tryck-avloppsstationen. Allt dagvatten ska tas omhand på tomten. Dagvatten, som vatten från stuprör och dräneringsvatten, får inte ledas till systemet eftersom det inte är dimensionerat för att hantera detta och därför kan orsaka översvämning. 

Om du ska lämna fastigheten under en längre tid, exempelvis när du stänger ditt sommarboende för säsongen eller under en längre semester, ska du spola en större mängd vatten genom pumpstationen genom att öppna en kran och låt den spola i 20 – 30 minuter. Annars riskerar material som finns kvar i ledningen att sedimentera, vilket kan orsaka dålig lukt och stopp 

Vid larm eller strömavbrott

Till varje lätt-avlopp-station finns en kopplingslåda med huvudbrytare. Utöver kopplingslådan finns en larmenhet monterad. Kopplingslådan med huvudbrytaren får inte öppnas av fastighetsägaren, däremot ska LARMTEST-knappen på kopplingslådan användas för att säkerställa att batterierna fungerar som de ska, vilket bör ske var sjätte månad. Om batterierna är tomma fungerar inte larmet för strömlös station.

Vid larm kommer den röda lysdioden att tändas och ett tjutande ljud hörs när ett fel har uppstått. Vid larm ska helst inget vatten spolas ner i avloppet förrän felet är avhjälpt. Tryck på RESET-knappen om du vill tysta ljudlarmet. Observera att den röda lysdioden släcks först när felet är avhjälpt. Kontakta Lumires kundcenter på telefonnummer 0920-25 09 00 för vidare hjälp.

Eftersom lätt-tryck-avloppsstationen inte är i normal drift kan ofta inget vatten pumpas undan. Stationen har en buffertvolym och därför kan toaletter användas ett fåtal gånger även om aktiva larm finns. För att inte riskera översvämning ska dock användningen av vatten som går ut i avloppet i största mån begränsas. Undvik att exempelvis duscha eller tömma badkar.

Vid strömavbrott ska helst inget vatten spolas ned i avloppet förrän strömmen kommit tillbaka. För att kontrollera att anläggningen har ström ska LARMTEST-knappen på kopplingslådan tryckas in med jämna tidsintervall. Hur ofta är upp till dig som fastighetsägare att avgöra, men om stationen är strömlös kan den inte pumpa och inget larm kan aktiveras.

Kontrollera om stationen har ström enligt nedanstående punkter:
 1. Håll in LARMTEST-knappen på kopplingslådan. Om larmet hörs och den röda lampan på larmenheten lyser får anläggningen ström. Ingen åtgärd krävs.
 2. Om larmet och lampan inte aktivera, kontrollera den egna säkringen i fastigheten.
 3. Om säkringen i den egna fastigheten är ok kontaktas Lumires kundcenter, telefon 0920 – 25 09 00

Vem ansvarar för vad?

Fastighetsägaren ansvarar för:
 • Samt bekostar nedgrävning av lätt-tryck-avlopp-stationen, dricksvatten- och spillvattenledning, elledning samt alla övriga mark- och elarbeten inom egen fastighet 
 • Inkoppling mot förbindelsepunkt
 • Samt bekostar elanslutning mellan fastighetens elcentral och kopplingslådan samt mellan kopplingslådan och lätt-tryck-avloppsstationen. Eventuella ombyggnader av fastighetens elcentral, uppgradering av huvudsäkringar eller andra arbeten i samband med detta bekostas av fastighetsägaren 
 • Montering av kopplingslåda på fasad utomhus samt montering av larmenhet inomhus
 • Att säkerställa självfall mellan utlopp vid husliv fram till lätt-tryck-avloppsstation. Lutningen skall vara minst 10 promille, det vill säga en centimeter per meter ledning
 • Att bekosta lätt-tryck-avloppsstationens elförbrukning. 
 • Att ha tillsynsansvar och ska omgående rapportera driftstörningar på anläggning inklusive dess elförsörjning samt ha uppsikt över larmindikator. 
 • För att skotta och sanda så att Lumires driftpersonal kommer åt lätt-tryck-avloppsstationen och kan åtgärda fel vid driftstörning vintertid
 • För att hålla locket till lätt-tryck-avloppsstationen låst så att ingen riskerar att falla ned i pumpsumpen. Låsning görs med bult och mutter som skruvas åt så pass hårt att barn inte kan öppna låset. Inga hänglås får monteras.
 • För att skydda både lätt-tryck-avloppsstation och servisledningar från frysning. Fastighetsägaren står för kostnaderna om servisledningen fryser, exempelvis om ledningar inte är ordentligt isolerade på fastighetsägarens del av servisen. 
Huvudmannens ansvar: 
 • Bestämmer placering av lätt-tryck-avloppsstationen i samråd med fastighetsägaren
 • Tillhandahålla en komplett lätt-tryck-avloppsstation inklusive kopplingslåda för  montage på husets fasad samt larmenhet för montering inomhus
 • Installation av pumpenhet samt styrenhet 
 • Driftsättning av pumpenhet 
 • Drift och underhåll av lätt-tryck-avloppsstationen 

Här hittar du dokument och instruktioner inför anslutning till kommunalt vatten och avlopp. 

Handbok – Installation-, drift- och underhåll Flygt Compit 901 
Handbok – Installation, användning och felsökning av systemet DXG PLUS i Compit 
Installations-, drift- och underhållsmanual larmenhet Flygt ATU001 
Installationsanvisning hävertbrytare 

Offertbegäran

(standard leverans, 1 st 110 mm diameter)