Spillvattenledningar

Allt spillvatten, det vill säga avloppsvatten, leds via spillvatten-ledningsnätet till avloppsreningsverk för rening. Vår uppgift är att se till att avloppsvattnet är rent när det återvänder till naturen. Du kan hjälpa till med reningen genom att se till att inga föremål eller farliga ämnen spolas ner i avloppet. På så vis hjälps vi åt tillsammans för att få att kretslopp som fungerar långsiktigt och hållbart.


Ledningsnätet för avloppsvatten i Luleå kommun består av cirka 100 mil ledningar. Till största del har vi ett uppdelat ledningssystem där spillvatten som är avloppsvatten från hushåll och verksamheter går via ett system medan dagvatten som består av regn- och ytvatten avleds till andra separata dag- och spillvattenledningar. 

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för servisledningen till förbindelsepunkten, där servis innebär den del som går från din tomt till de allmänna ledningarna. Vid normala fall är denna belägen cirka 0,5 meter utanför fastighetens tomtgräns. Du bör kontakta en vatten- och avloppsinspektör om du ska byta ut din spillvattenservis. Då ser vi över vår del av servisledningen samtidigt.

För dig som har källare i ditt hus eller fastighet rekommenderar vi pumplösning för att minska risken att drabbas av översvämning.