Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Dagvattenhantering

Risken för översvämningar ökar i takt med klimatförändringar och när Luleå växer. Fler hus, gator, parkeringsplatser och asfalterade ytor gör att regnvatten blir kvar på ytan vilket skapar risk för översvämningar. Därför har Luleå kommun tagit fram en plan för att säkerställa en hållbar och klimatmedveten dagvattenhantering.


Luleå kommuns dagvattenmål är:

  • Resurs- och värdeskapande dagvatten i den byggda miljön
  • Robust och klimatanpassad dagvattenhantering 
  • Förbättrad vattenkvalitet i stadens vatten

Ett tätare Luleå gör att andelen hårda ytor som till exempel asfalt ökar och mark som kan ta hand om dagvatten minskar. Det här ökar risken för översvämningar vid kraftiga regn och kan innebära stora skador på infrastruktur, byggnader och vägar. 

Även klimatförändringen innebär ökade risker för skyfallsöversvämningar följt av perioder med minskad nederbörd och minskade grundvattennivåer. Ökade regnmängder gör att risken för föroreningar till bland annat sjöar och vattendrag ökar vilket gör att högre krav måste ställas på rening av dagvatten. 

Här hittar du den antagna dagvattenplanen.

Klimatanpassning 

Luleå kommun har tagit fram riktlinjer för anpassning till varmare och blötare klimat vid planering av nybyggnation, infrastruktur och anläggningar. Riktlinjerna tar upp havsnivå, flöden i älvar, vattennivå i vattendrag, värmebölja och regn.  

Riktlinjer för klimatanpassning i Luleå kommun (Pdf, 14.4 MB) beskriver mer hur planen för att hantera förväntade klimatförändringar i Luleå ser ut.

Klimatscenarierna som har använts kommer från SMHI, som står för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut. SMHI är en svensk expertmyndighet placerad under Miljödepartementet, med uppgift att ta fram prognoser för väder, vind, vatten samt klimat och miljö.