Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Tillskottsvatten

Tillskottsvatten kallas det vatten som oavsiktligt läcker in i avloppsnätet. Det kan vara inläckage av nederbörd, grundvatten, havsvatten, utläckage från vattenledningar eller bräddavlopp som tar in vatten bakvägen. 


Stuprör och dränering som felaktigt kopplas till spillvattennätet är en stor källa till tillskottsvatten. Tillskottsvatten kan orsaka överbelastning i systemet som i sin tur leder till utsläpp av orenat avloppsvatten. Tillskottsvatten leder också till en högre energikostnad för pumpning och rening samt större förbrukning av kemikalier i reningsprocessen. 

Dränering 

Planerar du att dränera om husgrunden på din tomt bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Kraftiga regn kan orsaka att vatten dämmer upp i fastighetens dräneringssystem om din dräneringsledning är direkt ansluten till dagvattenledningen. Risken för detta ökar och påskyndas om dina stuprör dessutom är kopplade till dräneringsledningen. Pumpning anses vara det säkraste sättet och därför ställer vi det som krav för att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. Pumpen för upp vattnet till marknivå för att det därefter ska rinna med självfall via en dagvattenbrunn vidare till dagvattenledningen. 

Misstänker du att din fastighet är felaktigt ansluten, kontakta oss så hjälper vi dig.