Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Särredovisning av vatten- och avloppskostnader

Med särredovisning menas kostnader och intäkter som uppkommit inom vatten- och avloppsverksamheten samt en balans- och resultaträkning för verksamheten skild från övrig kommunal verksamhet.


Huvudmannen för vatten- och avlopp, även kallad VA-huvudman är enligt lagen om allmänna vattentjänster skyldig att särredovisa kostnader och intäkter uppkomna inom VA-verksamheten samt uppställa balans- och resultaträkning för verksamheten skild från övrig kommunal verksamhet. 

Avgifterna får inte överskrida nödvändiga kostnader för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen och verksamheten får inte drivas så att den totalt sett ger en väsentlig vinst. Om det sker ett väsentligt överuttag ska huvudmannen betala tillbaka pengarna till vatten- och avloppskollektivet inom tre år från det att överuttaget har skett. 

I rapporten Särredovisning för VA 2020 finns en kortfattad redovisning av året som gått samt ekonomisk driftredovisning för året. Här redovisas också verksamhetens resultatutveckling för de senaste fem åren. Kontakta oss på kundservice om du vill veta mer.