Bild på en vattenkran

Vatten- och avloppsplan 2030

För att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tid krävs en god och långsiktig planering för vatten och avlopp. Vi kallar denna planering för vatten- och avloppsplan 2030.


Grunden för vår vatten- och avloppsplan bygger på olika principer, så kallad vatten- och avloppspolicy. Vatten- och avloppspolicyn redovisar Luleå kommuns målbild för vatten- och avloppsförsörjningen till år 2050 samt de principer som kommunen måste arbeta med för att nå målbilden. Vatten- och avloppsplanen har år 2030 som tidshorisont och beskriver kommunens planering, riktlinjer och de åtgärder som behövs för att uppfylla vatten- och avloppspolicyn. 

De viktigaste punkterna gäller att kunna distribuera ett säkert dricksvatten av hög kvalitet, spillvattensystemet ska bedrivas med hänsyn till människors hälsa och miljö, de kommunala vatten- och avloppssystemen ska förnyas i sådan takt att kommande generationer inte ärver en underhållskuld. Dessutom ska Luleå kommun fatta ekonomiskt långsiktiga hållbara beslut om dricksvatten och spillvatten, alla vatten- och avloppsanläggningar ska bedrivas med hänsyn till människors hälsa och miljö.

Som sista punkt ska Luleå kommun ha en organisation som genom samverkan och hög kompetens ska kunna möta dagens och framtidens vatten- och avloppsutmaningar.

Vatten- och avloppsplanens syfte och mål

 • Den kommunala tillväxten ska ske hållbart utifrån de långsiktiga planer som kommunen upprättat.
 • Kommuninvånarna ska känna trygghet i att veta hur kommunen planerar att lösa vatten och avlopp i kommunen.
 • Säkra hög kvalitet på yt-, grund- och dricksvatten i kommunen.
 • Tydliggöra de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande.
 • Säkerställa nyttjandet i form av ekosystemtjänster i vatten- och avsloppsförsörjningen.

Målbild för år 2050

 • Vatten- och avsloppsförsörjningen i Luleå kommun år 2050 är trygg och säker för alla kommunens invånare.
 • Vatten- och avsloppsförsörjningen inom allmänt verksamhetsområde samt enskilda vatten- och avloppsanläggningar bygger på hållbara lösningar och ansvarsfullt nyttjande av tillgängliga ekosystemtjänster.
 • Vatten- och avloppslösningarna ger ett hållbart vardagsliv för invånarna.
 • Vatten- och avloppsplanen beskriver hur vatten- och avsloppsfrågorna skall hanteras i hela kommunen, det vill säga både i stad och landsbygd.

Fördelning av ansvar

I städer, större samhällen och byar är det kommunen som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen. De ligger inom så kallat verksamhetsområde för vatten och spillvatten. I övriga områden är det den enskilda fastighetsägaren, ensam eller gemensamt med andra, som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen.  

Delplan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Kommunal vatten- och avloppsförsörjning, den så kallade allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Luleå kommun är till stor del föråldrad och i behov av förnyelse. Den behöver också utökas för att klara ett växande Luleå. Vid förnyelse och renovering är det viktigt att åtgärderna görs på rätt ställe så att vatten- och avloppsabonnenternas pengar används på bästa sätt, vilket är en prioriterad fråga i vatten- och avloppsplanen.

Kommunens vatten- och avloppsanläggningar och ledningar behöver också anpassas för större vattenmängder och säkras mot översvämningar och torka som blir vanligare på grund av pågående klimatförändring. Andra viktiga frågor som lyfts fram i vatten- och avloppsplanen är åtgärder för att säkra dricksvattnet och skärpta krav vad gäller rening av avloppsvatten.

Prioriterade åtgärder inom Luleå kommun

I första hand prioriteras vatten- och avloppsprojektet Östra Länken för att säkra vattenförsörjningen till hela stan. Det betyder att vi måste se till att vi har stabil och robust leverans av dricksvatten först och efter det gäller det att se över avloppet. Luleå kommun investerar 100 till 150 miljoner kronor per år i vatten- och avloppsprojektet Östra länken, och projektet som också kan kallas vattnets motorväg genom Luleå bygger på att vi i etapper byter ut och, eller lägger nya vatten – och avloppsledningar längs sträckan. Här kan du läsa mer om projekt Östra Länken.

Ett annat prioriterat område för de planerade etapperna som sträcker sig 10-15 år framåt gäller främst utbyggnad av huvudstråket från Gäddviks vattenverk till avloppsreningsverket på Uddebo.

Att säkra och förstärka vattenförsörjningen i Sörbyarna genom byggande av två högreservoarer i Antnäs respektive Måttsund är också ett prioriterat område och parallellt med detta föreslås utredning av hur avloppsförsörjningen skall lösas långsiktigt så att beslut kan tas och planering starta.

För vattenförsörjning av Råneå har beslut tagits tidigare om att ansluta till Gäddviks vattenverk. I vatten- och avloppsplanen föreslås vatten- och avloppsutredning för beslut om ledningssträckning till Råneå och fortsatt planering och byggande, med en preliminär tidplan satt för fem års tid.

Klassning av områden

I vatten- och avloppsplanen har samlade bebyggelsegrupper bedömts utifrån behov av och möjlighet att förändra vatten- och avloppsförsörjningen. Totalt har 120 områden bedömts och klassats i fyra kategorier:

 • Utbyggnadsområden – områden som idag har enskild vatten- och avloppsförsörjning och som bör anslutas till allmän vatten- och avloppsförsörjning. Dessa redovisas i “Delplan för vatten- och avloppsutbyggnad” som finns att läsa mer om.
 • Utredningsområden är områden som idag har enskild vatten- och avloppsförsörjning och som kan ha behov av en förändrad vatten- och avloppsstruktur. Benämningen vatten- och avloppsutredningsområde kan betraktas som ett ”tillfälligt tillstånd”. Ett område kan tillhöra denna områdestyp i många år.  
 • Bevakningsområden är områden som idag har enskild vatten- och avloppsförsörjning och som sannolikt inte har behov av en förändrad vatten- och avloppsstruktur. Området kan behöva bevakas lite extra där bevakningen syftar till att följa om behovet av en förändrad vatten- och avloppsstruktur förändras över tid.
 • Enskilt vatten- och avloppsområde är ett område med en sådan karaktär att vatten och avlopp kan lösas enskilt även i framtiden.

Samtliga områdestyper redovisas på denna karta.

Delplan för vatten- och avloppsutbyggnad

I vatten- och avloppsplanen föreslås den allmänna vatten- och avloppsanläggningen byggas ut i områdena Västra Revelsudden, Östra Bensbyn och Lövskär med föreslagen tidplan enligt nedan. För samtliga tre områden är behovet är stort och en prioritering har tagits fram för att uppnå en god planering.

Västra Revelsudden har prioriterats utifrån följande faktorer:
 • Området utpekades som ny, ändrad tät struktur i förslaget till översiktsplanen för 2019  
 • Kapacitet finns i närliggande vatten- och avloppsanläggning  
 • Samordningsmöjlighet finns med utbyggnad av Dalbo som startade 2019
 • Känslig innerfjärd som recipient  
Östra Bensbyn har prioriterats utifrån följande faktorer:
 • Området utpekas som ny bebyggelse och förtätning i den fördjupade översiktsplanen för Bensbyn  
 • Hög omvandlingsfaktor och stor andel permanentboende  
 • Kapacitet finns i närliggande vatten- och avloppsanläggning
 • Känslig fjärd som recipient  
Lövskär och Hertsölandet har prioriterats utifrån följande faktorer:
 • Hög omvandlingsfaktor och många permanentboende  
 • Inventering av enskilda vattenanläggningar visar behov av gemensamma lösningar  
 • Kapacitet finns när Östra Länken etapp 2C har byggts klart 2026  

Informationsmöten:

Den exakta utbredningen av utbyggnadsområdena bestäms när planeringen av arbetet startar. Fastighetsägarna i områdena har kallats till informationsmöten.  

Delplan för enskild vatten- och avloppsförsörjning

I Luleå kommun finns mer än 4000 enskilda avlopp. I vatten- och avloppsplanen finns en målsättning om att åtgärda fem procent  av dessa årligen. Det innebär inventering av 200 enskilda avlopp per år. Utifrån inventeringen ställs krav på fastighetsägarna att vidta åtgärder så att avloppsanläggningarna uppnår godkänd status. En inventeringsplan har skapats, och där finns information om vilka områden som ska inventeras och när detta ska ske.  

Hållbara stadsdelar och byar

Kommunen gör utvecklingsplaner för olika delar av kommunen för att anpassa förutsättningarna för varje område att nå hållbarhet. En utvecklingsplan är en fördjupning av översiktsplanen. Kommunen har ambitioner för att utveckla landsbygden för att nå Vision Luleå 2050 om ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Luleå.  

Läs om läget med Utvecklingsplan på sidorna om hållbara stadsdelar och byar.  

Ekonomi

Vatten- och avloppsplanen bidrar till att säkerställa en vatten och avloppsförsörjning för Luleå kommun som är hållbar över tid. För att uppnå detta krävs investeringar i både kommunala och enskilda vatten- och avloppsanläggningar vilket innebär kostnader för kommunmedborgarna.

Den som är ansluten till den allmänna anläggningen kommer att få högre kostnader genom en ökad vatten- och avloppstaxa. Den som har enskild anläggning kommer att belastas av kostnader för att hålla anläggningen i gott skick. Allt med syfte att uppnå en trygg och säker vatten- och avloppsförsörjning där hänsyn till miljö och hälsa står i fokus. Du som har en enskild anläggning är välkommen att söka rådgivning av en vatten- och avloppsrådgivare. 

Här kan du ta del av VA-plan 2030 som PDF.