Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Visselblåsar­funktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Luleå Miljöresurs AB (Lumire) har en visselblåsarfunktion via företaget Lantero som är till för både anställda och medborgare.


Vår förhoppning är att alla anställda på Luleå Miljöresurs AB upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att medborgare med förtroende vänder sig till bolagets tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via visselblåsarfunktionen. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig som anställd till sin närmaste chef och som medborgare till den verksamhet det berör.

Att göra en anmälan

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se länk nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. En intern utredningsgrupp inom Luleå Miljöresurs AB kommer att bedöma ärendet och lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet. Det finns rutiner som säkerställer att det inte förekommer intressekonflikter i utredningsgruppen.

OBS! För att skydda din identitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför din arbetsgivares nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare. Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden och komma direkt till rapporteringssidan. Se även till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens wifi när du gör detta.

https://lantero.report/lumire

  • Om du önskar göra en anmälan per telefon, ring Lanteros visselblåsarfunktion på telefonnummer 020 899 433.
  • Om du hellre vill göra en anmälan vid ett fysiskt möte med representant från Luleå Miljöresurs AB bokar du tid genom att skicka e-post med din förfrågan till kundservice@lumire.se
  • Vid frågor om visselblåsarsystemet och anonymitet kan du vända dig till info@lantero.se.

Frågor och svar

Varför har Luleå Miljöresurs AB en visselblåsarfunktion?

Syftet med visselblåsarfunktionen är att du anonymt ska kunna anmäla misstanke om oegentligheter och missförhållanden inom Luleå Miljöresurs AB om du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom organisationen.

Vad innebär den nya visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen, innebär bland annat att såväl privata som offentliga arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare ska vara skyldiga att ha interna visselblåsarfunktioner. Vidare finns bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som ger ett visst sekretesskydd för den som rapporterar och andra enskilda personer i ärendet, vilket hittills har saknats. Det införs också tydligare krav på hur personuppgifter ska hanteras.

En rapporterande person som omfattas av skyddet i lagen får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt sin tystnadsplikt, under förutsättning att hen vid rapporteringen hade skälig anledning att anta att rapporteringen av informationen var nödvändig för att avslöja det rapporterade missförhållandet. Dessutom finns ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

Ansvarsfriheten gäller inte om sådan tystnadsplikt bryts som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarsfriheten medför inte heller rätt att lämna ut sekretessbelagda handlingar. De som omfattas av lagens skydd är: arbetstagare, den som söker arbete, den som söker eller utför volontärarbete eller praktik, inhyrda arbetstagare, egenföretagare som söker eller utför uppdrag, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan och aktieägare som är verksamma i aktiebolaget. Skyddet gäller även efter att personen har lämnat verksamheten. För den som inte ingår i någon av ovanstående grupper, gäller inte lagens skydd.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, allvarligare tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

När ska visselblåsarfunktionen inte användas?

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av visselblåsarfunktionens syfte, om det inte rör sig om mycket allvarliga missförhållanden. Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enskilda individer. Sådana frågor ska hanteras enligt de ordinarie kontaktvägar som finns inom arbetsrätten och arbetsmiljörätten. Kontakta då din närmaste chef, ditt fackliga ombud eller skyddsombud.

Hur hanteras anmälningarna?

I det första steget tas ärendet emot av Lantero, som tillhandahåller den tekniska lösningen för visselblåsarfunktionen. Ärenden skickas vidare till en intern utredningsgrupp inom Luleå Miljöresurs AB som kommer att bedöma ärendet och eventuellt lämna rekommendation för vidare åtgärder till berörd verksamhet.

Hur hanteras min anonymitet som anmälare?

Rapporteringstjänsten är helt fristående från Luleå Miljöresurs AB för att det inte ska vara möjligt att genom exempelvis IP-adresser efterforska vem som står bakom en anmälan om du väljer att vara anonym. Om du uppger mejladress i rapporteringstjänsten kommer denna inte att vara synlig för handläggarna på Luleå Miljöresurs AB. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagaren vem du är. Det är också viktigt att rensa eventuella bilagor från användarinformation som kan avslöja vem du är.

Behöver jag som anmälare oroa mig för repressalier?

För rapporterande personer som skyddas av lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden får Luleå Miljöresurs AB som verksamhetsutövare och arbetsgivare inte hindra eller försöka hindra rapportering, eller på grund av rapportering vidta repressalier mot en rapporterande person.

Omfattas anmälan av sekretess?

Enligt offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess för uppgifter som kan identifiera de rapporterande personer som skyddas av förbudet mot repressalier i visselblåsarlagen. Det finns även en sekretessbestämmelse som gäller andra enskilda personer i ärendet. Det innebär att det ska göras en sekretessprövning innan uppgifter om deras identitet eventuellt kan lämnas ut.

En anmälan och kompletteringar som lämnas in är allmänna handlingar som efter sekretessprövning kan komma att lämnas ut på begäran enligt offentlighetsprincipen.