Avgifter och taxor

Att något finansieras via taxa innebär att inga skattemedel används. Det är fullmäktige inom Luleå kommun som beslutar taxans storlek. Det är de som nyttjar en viss tjänst som betalar enligt taxa, och taxans storlek ska motsvara tjänstens faktiska kostnader.


Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till vatten- och avloppsnätet. Vatten- och avloppstaxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten och avlopp till din fastighet och brukningsavgiften som är en årlig kostnad med en fast och rörlig del. 

När det gäller avgifter och taxor för återvinning och avfall gäller att grundavgiften är en fast avgift som bland annat täcker kostnaderna för administration och drift av återvinningscentralerna i Luleå. Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker själva avfallshämtningen och omhändertagande av det avfall som lämnas i avfallskärlen.

Samtliga avgifter avser årskostnad inklusive moms, om inget annat anges.Avfalls- och återvinningstaxa 

Den avgift och taxa som du betalar för avfallshantering är uppdelad i två delar, en fast avgift som kallas för grundavgift och en rörlig del som innefattar hämtnings- och behandlingsavgift, som utgår från det upplägg och abonnemang du har. Själva ordet taxa betyder att man från Luleå kommuns sida finansierar alla kostnader med en avgift enligt gällande taxa och att inte skattemedel används. 

Nedan visas avgifterna för de vanligaste abonnemangen gällande villa, fritidsbostad, flerbostadshus och verksamheter. Avgifterna anges inklusive moms. 

Villa

Avgifterna nedan inkluderar grundavgift och matavfallsinsamling.

Brännbart restavfall i 190 L kärlÅrsavgift
Hämtning varannan vecka2 217 kr
Hämtning var fjärde vecka1 794 kr
Hämtning var åttonde vecka1 593 kr

Fritidshus

Avgifterna nedan avser fritidsbostäder med abonnemang under sommarperioden, 15 maj-15 oktober och inkluderar grundavgift och matavfallsinsamling. För fritidshus med behov av hämtning under hela året, se avgift för villor ovan.

Brännbart restavfall i 190 L kärl Årsavgift
Hämtning varannan vecka936 kr
Hämtning var fjärde vecka771 kr
Hämtning var åttonde vecka696 kr

Flerbostadshus

Grundavgift tillkommer per lägenhet. 

Brännbart restavfall i 660 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning två gånger per vecka 14 848 kr
Hämtning en gång per vecka 6 456 kr
Matavfall i 140 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning en gång per vecka 1 900 kr
Hämtning varannan vecka 955 kr
Returpapper i 660 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning varannan vecka 3 126 kr
Hämtning var fjärde vecka 2 005 kr
Returpapper i 370 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning varannan vecka 2 264 kr
Hämtning var fjärde vecka 1 321 kr

Verksamheter

Grundavgift tillkommer per verksamhet. 

Brännbart restavfall i 660 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning två gånger per vecka 14 848 kr
Hämtning en gång per vecka 6 456 kr
Matavfall i 140 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning en gång per vecka 1 900 kr 
Hämtning varannan vecka 955 kr 
Returpapper i 660 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning varannan vecka 3 126 kr 
Hämtning var fjärde vecka 2 005 kr 
Returpapper i 370 L kärl Årsavgift/kärl
Hämtning varannan vecka 2 264 kr 
Hämtning var fjärde vecka 1 321 kr 

Grundavgift

Grundavgiften täcker kostnader för bland annat planering, administration, information och service samt kostnader för tjänster som abonnenter kan nyttja utan särskild avgift.  

 • För hushåll ingår det i avgiften att nyttja återvinningscentralerna för avlämning av exempelvis grovavfall, farligt avfall och trädgårdsavfall.  
 • För företagsverksamheter gäller att man betalar för att lämna avfall vid återvinningscentralen. Observera att vi inte tar emot farligt avfall från verksamheter vid återvinningscentralerna.  
Grundavgift per abonnemangstyp (inkl. moms)Årsavgift
Villa 859 kr
Fritidsbostad 371 kr
Flerbostadshus (per lägenhet) 498 kr
Verksamhet (per verksamhet) 190 kr

Slamtömningsavgift

Ordinarie slamtömningAvgift
Tömning upp till 4 m³1 380 kr
Över 4 m³, per tillkommande m³ 456 kr
Tömning av BDT-brunn810 kr
Avgiften för slamtömning debiteras per tillfälle och anges inkl. moms.
Budad slamtömningAvgift
Tömning upp till 4 2 140 kr
Över 4 m³, per tillkommande 456 kr
Budad tömning utförs inom fem arbetsdagar efter beställning.
Akut slamtömning Avgift
Tömning upp till 4 2 821 kr 
Över 4 m³, per tillkommande 456 kr 
Akut slamtömning utförs inom ett dygn efter beställning. 
Övriga kostnader 

I tömningsavgifterna ingår slangdragning upp till 20 meter, för extra slanglängd och andra tilläggstjänster tillkommer ytterligare avgift. För fullständig information kring avgifterna för avfall från enskilda avlopp och tilläggstjänster, se avfallstaxa för Luleå kommun. 

Hämtnings- och behandlingsavgift 

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnaden för insamling och behandling av det kommunala avfallet, det vill säga det avfall som samlas in i kärl. Avgiften baseras på dina kärls storlek, hur ofta de töms samt om du har tömning året runt eller endast under sommarperioden, exempelvis för din sommarstuga eller fritidshus.  

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är sådana avgifter som inte alla är i behov av, exempelvis tilläggsavgift för dragavstånd, extra tömning eller felsorterat avfall.  

I PDF-dokumentet Avfallstaxa för Luleå kommun hittar du fullständig detaljerad information om alla kostnader för olika typer av abonnemang och tilläggstjänster. 


Vatten och avlopps-taxa

När du ansluter dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. 2024 har anläggningsavgiften höjts med 10 procent jämfört med föregående år. 

Den återkommande avgift du betalar för vatten och avlopp heter brukningsavgift. Den består av en fast grundavgift som baseras på din vattenmätarstorlek och en rörlig avgift som baseras på den mängd vatten du förbrukar. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för att producera och leverera dricksvatten samt avleda och rena avloppsvatten. Den 1 januari 2024 höjs brukningsavgiften med 20 procent från föregående år.

 • För viss övrig service såsom nedtagning och uppsättning av vattenmätare samt för att få tillgång till byggvatten uppkommer en särskild avgift.  
 • Alla avgifter är angivna inklusive moms. 
 • Här hittar du Vatten-och avloppstaxan i sin helhet.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften består av följande delar: 

 • Servisavgift – kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.
 • Förbindelseavgift – avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens ansvar börjar. 
 • Tomtyteavgift – bidrag till att täcka kostnader för ledningsdragning i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. 
 • Lägenhetsavgift – med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter där utrymmet har tillgång till vatten och, eller spillvatten. 

Nedan kan du följa två exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en normalstor villa samt ett flerbostadshus med 15 lägenheter. I båda exemplen är fastigheterna anslutna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. Alla avgifter är angivna inklusive moms.

Exempel 1
Anläggningsavgift för villa
med 800 m² tomt 

Avgift
Servisavgift: 50 376 kr
Förbindelsepunktsavgift: 50 376 kr 
Tomtyteavgift:      50 823 kr  
Bostadsenhetsavgift:      21 158 kr 
Anläggningsavgift:    172 733 kr
Exempel 2
Anläggningsavgift för flerbostadshus med 800 m² tomt och 15 lgh 
Avgift
Servisavgift: 50 376 kr
Förbindelsepunktsavgift: 50 376 kr 
Tomtyteavgift:  50 823 kr
Bostadsenhetsavgift: 317 370 kr
Anläggningsavgift: 468 945 kr

Brukningsavgift 

Brukningsavgiften är en årlig avgift och består av följande två delar: 

 • Fast avgift som bestäms av storleken på din  vattenmätare. 
 • Rörlig avgift som uppkommer av din uppmätta vattenförbrukning i kubikmeter  för året. 

Nedan kan du följa två exempel på hur stor den årliga brukningsavgiften blir för en normalstor villa samt ett flerbostadshus med 15 lägenheter. I båda exemplen är fastigheterna anslutna till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten. Alla avgifter är angivna inklusive moms.​

Brukningsavgift för villa
Förbrukning med 150 m³ vatten/årAvgift
Rörlig avgift 150 m³ 6 645 kr 
Fast avgift för mätarna5 549 kr 
Brukningsavgift:      12 194 kr 
Brukningsavgift för flerbostadshus  
Förbrukning med 2 000 m³ vatten per årAvgift
Rörlig avgift (2 000 m³ vatten * 33,56): 88 600 kr 
Fast avgift  (2 st Qn2,5): 16 583 kr
Brukningsavgift: 105 184 kr

Här hittar du en tabell för brukningsavgifter (PDF-fil) fördelat på olika vattenmätartyper.

Vattenmätare och vattenavstängning

Dessa avgifter debiteras dig som fastighetsägare när de utförs av oss på din begäran. Debitering uppgår till 25 procent av fast årsavgift som bestäms av fastighetens mätarstorlek. Alla priser nedan är angivna inklusive moms.​ 

ÅtgärdPris
Nedtagning av vattenmätare QN 2,51 387 kr  
Nedtagning av vattenmätare QN 6,0-10,0 5 915 kr 
Uppsättning av vattenmätare QN 2,5 1 387 kr 
Uppsättning av vattenmätare QN 6,0-10,0 5 915 kr  
Avstängning av vatten vid utebliven betalning 1 387 kr 
Påsläpp av vattentillförsel 1 387 kr  
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 1 387 kr  
Undersökning av vattenmätare 1 387 kr  
Länsning av vattenmätarbrunn 1 387 kr 
Förgäves besök 1 387 kr  
Sönderfrysning av vattenmätare 1 387 kr 
Extra avläsning av vattenmätare i mätarbrunn 1 387 kr 

Avgift för arbeten utanför ordinarie arbetstid

När du som fastighetsägare har ett behov av att ovanstående arbeten förläggs utanför vår ordinarie arbetstid debiteras du ett tillägg på 50 procent på ovan angivna belopp. Våra ordinarie arbetstider är vardagar klockan 07.00 till klockan 16.00. 

Avgifter för byggvatten

Om du behöver tillgång till vatten under tiden du bygger på din fastighet finns det två sätt att reglera detta. Gäller det mindre byggnationer till ett bostadshus debiterar vi dig en fast avgift som motsvarar förbrukningen av 30 m³ vatten.  

Gäller det byggvatten för ett större byggprojekt, exempelvis för ett flerbostadshus eller en industri installerar vi en tillfällig vattenmätare. Beställningen av mätare regleras i bygglovet. Du betalar då fast och rörlig avgift enligt gällande vatten- avloppstaxa för vatten. Kontakta oss så hjälper vi er med detta.  

Sprinklertaxa

Vi tar ut en särskild årlig avgift om du som fastighetsägare vill ansluta ditt sprinklersystem till vårt dricksvattennät. Avgiftens storlek beror på systemets utformning. Det finns två varianter av sprinkleranslutningar till vårt dricksvattennät vilka är anslutning via lågreservoar, det vill säga en tank eller via direktsprinkling. 

Sprinkling via tank 

Sprinkling via tank innebär att du som fastighetsägare installerar en tank i fastigheten som rymmer den mängd vatten som krävs för att släcka brand så att fastigheten kan utrymmas på ett säkert sätt. 

Avgift för sprinkling via tank är 3 000 kr per år.

Direktsprinkling  

Direktsprinkling innebär att ditt sprinklersystem är direktanslutet mot vårt dricksvattennät. Viktigt att notera är att vi idag inte tillåter installation av direktsprinkling. Det beror på att vi har kapacitetsbrist i vårt dricksvattennät och direktsprinkling kräver tillgång till stora flöden under en begränsad tid. Vi rekommenderar därför sprinkling via tank.

Särskild industritaxa

I Luleå kommun tillämpas en särskild industritaxa för avloppsvatten som har högre halter av vissa föroreningar än normalt hushållsavlopp.  

Den särskilda industritaxan ska spegla merkostnader för behandling av avloppsvatten som inte liknar hushållsspillvatten med hänsyn till halten organiska ämnen, suspenderade ämnen och, eller totalfosfor. Taxan ska även spegla kostnader för behandling och avsättning för brunnsslam samt behandling av energirikt organiskt slam. 

Här hittar du vår riktvärdeslista med de halter som gäller för ett normalt hushållsspillvatten.  Avgifter i tabellen intill gäller från 1 januari 2024. 

ÄmneAvgift
Fosfor (Tot-P) 145 kr/kg 
Organisk syreförbrukning (CODCr)¹ 2,31¹ kr/kg  
Organisk syreförbrukning (TOC)¹ 8,36¹ kr/kg  
Suspenderade ämnen (SS) 2,77 kr/kg 
Brunnsslam 144 kr/ton  
Energirikt organiskt slam 73 kr/ton  

¹Analysparametrarna CODCr och TOC beskriver båda det organiska innehållet i avloppsvatten. Du som kund debiteras efter taxa för CODCr alternativt TOC beroende på hur du väljer att redovisa överskridande av organiska ämnen. 


Taxor avfallsanläggning 

Mottagningsavgifter för Sunderby avfallsanläggning år 2024, priserna anges exklusive moms. Priserna anges per ton.

Avfall för deponering

Avfallstyp:Avgift:
Restavfall (karakteriserat)1 700 kr
Gips800 kr
Asbest (karakteriserat)1 800 kr
Slagg, aska och sot (karakteriserat)1 800 kr
Avtäckning, ej inkluderande stubbar och annat trämaterial150 kr
Lösull1 700 kr
Sten1 200 kr

Avfall för sortering

Avfallstyp:Avgift:
Restavfall hushåll1 600 kr
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall1 700 kr
Konserver för behandling1 450 kr
Avfall bestående av flera materialslag som kräver förbehandling1 900 kr
Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering1 800 kr
Industriavfall, verksamhetsavfall, hushållsavfall och annat avfall för sortering innehållande elektronik, farligt avfall, vitvaror3 000 kr

Material för återvinning

Materialtyp:Avgift:
Betong, <500*500 ej armerad 150 kr
Betong, <500*500 armerad 300 kr
Betong armerad >500-<1 000 400 kr
Betong >1 000 500 kr
Tegel100 kr
Elektronik som inte omfattas av producentansvar3 000 kr
Metaller0 kr

Organiskt avfall

Avfallstyp:Avgift:
Sorterat matavfall från butiker, restauranger och dylikt680 kr
Osorterat matavfall från butiker, restauranger och dylikt1 500 kr
Park- och trädgårdsavfall; löv, sly, gräs m.m680 kr
Ris diam <15 cm200 kr
Blandat löv, gräs, ris diam <15 cm800 kr
Stallgödsel680 kr
Jord för sluttäckning (efter godkännande) analys krävsKontakta oss
Jordmassor, rena100 kr

Brännbart avfall

Avfallstyp:Avgift:
Brännbart ”grovt” som kräver krossning. Större än 0,5×0,5×0,04m1 570 kr
Brännbart, utsorterat1 350 kr
Stubbar, stockar diam > 15cm680 kr
Trä150 kr
Trä som kräver förbehandling600 kr

Specialavfall

Avfallstyp:Avgift:
Impregnerat trä2 500 kr
Slipers 2 500 kr
Transportband av gummi4 000 kr

Övrigt avfall

Avfallstyp:Avgift:
Däck med fälg – mängdpris2 000 kr
Däck med fälg – styckepris100 kr
Däck utan fälg – mängdpris500 kr
Däck utan fälg – styckepris10 kr
Latrin (behållare+destruktion)250 kr
Kyldiskar (affärsdiskar)0 kr
Företag på sorteringsrampen (endast bil m släp)* 340 kr
* Taxan gäller på Risslan, Sunderbyn, Råneå samt Antnäs återvinningscentral

Övriga tjänster

Tjänst:Angift:
Enbart vägning, utan att avfall levereras till anläggningen200 kr
Skrapning av container250 kr
Tillägg för manuell sortering (varje påbörjad timmer faktureras) 350 kr
Tillägg för maskinell sortering750 kr

I PDF-dokumentet Avfallstaxa för Luleå kommun hittar du fullständig detaljerad information om alla kostnader för olika typer av abonnemang och tilläggstjänster.