Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>
Bild av vatten i blå toner med droppe

Östra länken – vatten och avlopp för ett framtida Luleå

Luleå har som målsättning att växa kontinuerligt, där vi år 2040 kan ha ett Luleå som består av 100 000 invånare. För att en stad ska växa med tusentals människor krävs många samspelande delar:  bostäder, arbetsplatser, skolor, omsorg och en social infrastruktur där människor trivs. Dessutom vill vi ha ett gott dricksvatten, och ett avloppssystem som är anpassat för den aktuella folkmängden. Ju fler människor, desto större mängd avloppsvatten som spolas ner i toaletter och sköljs ut via disk- och tvättmaskiner och olika avloppslösningar. Eftersom det tidigare vatten- och avloppssystemet har allt mellan 60 till 100 år bakom sig är det inte anpassat för dagens eller framtidens förväntade befolkning – det behövdes ett nytt och uppgraderat system. 


2014 startade det omfattande projektet Östra länken som beräknas vara klart år 2026. I sin helhet är sträckan över två mil av rör, emellanåt så stora som 2 meter i diameter och som kan väga flera ton. Dessutom kommer fyra nya pumpstationer att byggas, som adderas till de totalt cirka 70 stationer som redan finns i Luleå. Pumpstationerna är viktiga på så vis att deras uppgift är att lyfta och trycka iväg avloppsvattnet från lägsta punkterna som finns efter ledningsnätet. Vattnet kommer till stationerna tack vare självfall och lämnar pumpstationerna med hjälp av trycksättning. För att vattnet ska kunna transporteras hela vägen till Uddebo avloppsreningsverk behöver detta ske flera gånger, därav behövs flera pumphus.

Färskt vatten tas upp från Luleåälven som renas i Gäddvik vattenverk och pumpas därefter ut mot Luleå tätort. Vattnet tar sig sedan vidare till kranar, toaletter, duschar och liknande för att därefter via avloppsledningar sluthanteras vid Uddebo avloppsreningsverk. Här renas det smutsiga vattnet och släpps till sist tillbaka ut i friheten. Ett vattnets kretslopp, varje dag, år efter år.

Namnet Östra länken? Det kommer från att projektet startade i östra delarna av stan och även öster om Gäddviks vattenverk som är själva hjärtat i systemet. För att få hela länken att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och, eller lägger nya vatten- och avloppsledningar. Allt för att arbeta så smart som möjligt under hela året, och för att kunna ta så stor hänsyn som möjligt människor, djur, natur och infrastruktur. Dessutom passar vi på att förbättra trafiklösningar, gångstråk och skapar nya, sociala platser som exempelvis parker och lekparker.

2023 – 2024 handlar det främst om Örnäset, Lövskatan, Svartöstaden och Hertsön

Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar vi oss de områden där människor bor. En pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Dessutom byggs pumpstationen P40 vid Arontorpsviken mellan Örnäset och Svartöstan, som beräknas vara i drift under 2025. Med start under hösten 2023 fram till våren 2024 kommer arbete att ske längs Svartövägen, där nya ledningar grävs ned. Detta gör att trafiken på Svartövägen kommer att påverkas under vissa tidperioder.

Vid Avaviksvägen på Hertsön kommer en befintlig viadukt att ersättas i form av en ny passage. Syftet med arbetet vid Avaviksvägen är att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark, som väntas kunna ge plats åt både företag och nya hem. Under arbetet kommer människor som rör sig i området att kunna uppleva en begränsad framkomlighet. Gamla Lövskärsvägen kommer att vara avstängd under sommaren 2023, under denna tid leds trafiken om via Kråkörvägen. Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd under vintern 2023 – 2024 och därmed heller inte snöröjas men såväl gång- cykel, och biltrafik kommer att vara möjlig under ombyggnationen för den som vill ta sig till Hertsö ridhus eller kolonilotterna.

Under hösten 2023 kommer ledningar att läggas ned under Hertsöfjärden, mellan Kalvholmen och Örnäset. Det sker genom en slags borrning under sjöbotten och ansluter Hertsöns ledningar till pumpstationen P40. På så vis ansluter vi systemen som kommer vara till nytta för företag och boende på Hertsön framöver med övriga rörsystem som finns under stadens gator.

När det gäller Lövskatan startar arbetet på senhösten 2023, med anläggning av dricksvatten- och avloppsledningar. Dricksvattenledningarna skapar en tryggare vattenförsörjning till Svartön och Svartöstaden. Avloppsledningarna är också viktiga, då de är ett av de sista stegen för att allt avloppsvatten i Luleå ska kunna transporteras mot avloppsreningsverket Uddebo på Svartön. Rörnedläggningen fortsätter under 2024 och sedan planeras för återställande under 2024 och 2025.

2024 – 2026 med fokus på Svartöstaden, inkopplingar och driftsättningar

Här planeras det till stor del för inkopplingar, även om nästan tre kilometer rör också kommer att läggas ner. Vid Uddebovägen och Metallvägen finns det en bangård och för att kunna lägga ner rör under bangården kommer en teknik som kallas för mikrotunnelborrning att användas. En schaktfri metod som gör att spåren kan vara i drift under tiden som arbetet sker. Det handlar om att ta nya ledningar i drift, men också att koppla ur de gamla som inte längre ska användas. Även gamla pumpstationer ska kopplas ur för att driftsätta de nya.

Höjdpunkter 2014 – 2022

2014, under etappen som kallas 4A startade med att röra oss från Lulsundet längs Bensbyvägen till västra Skurholmen, vid Skurholmsfjärdens nordöstra sida. Vi skapade också ett parkområde som uppskattas av barn och vuxna som rör sig runt sjön.

Nya trafiklösningar, kanalbroar och gång- och cykelvägar har etablerats och inte minst en ny pumpstation, P39 som har designats av arkitektbyrån A&D:

Pumpstation 39
Pumpstation 42

Etapp 4B inleddes 2017 och innefattade sträckan mellan Golfängen och Regionhuset, och Golfängen fick i samband med detta ett nytt, officiellt namn: Kanalparken. Under etapp 4C ingick att lägga ned vattenledningar mellan Regionhuset och Mjölkudden.

En ny pumpstation, P42 skapades av A&D Arkitektkontor och gavs namnet Havsstrand. Den ska efterlikna det mönster som blir till på en sandstrand under vattenytan; den vågiga sandbottnen. Den finns placerad vid korsningen av Bodenvägen och Svartövägen:

2018-2021 var intensiva år, då ledningar bands samman från pumphuset P42 upp mot Bodenvägen och letade upp befintliga ledningar mot Haparandavägen. Därefter går ledningar vidare ut mot Notviksstan. I denna etapp, som går under namnet 4F har nya trafiklösningar skapats kring Haparandavägen, Midgårdsvägen och Banvägen. Den nya Midgårdsrondellen skapade ett nytt uttryck och gav ny funktion, och ett nytt cykelhuvudstråk anlades som knyter an till cykelvägen från Porsön, mot centrum i Luleå.

2022 kunde vattenverket i Gäddvik bindas samman med vattentornet på Mjölkuddsberget. Vattenledningar lades ned mellan Notviksstan och Jernstan vid E4:an. Jernstan är ett relativt nytt namn på industriområdet i norra Notviken vid före detta Notviksverkstaden. Utkomsten av arbetet med denna etapp ger stor trygghet för Luleåbor idag och i framtiden – tack vare hopbindningen kommer vattenförsörjningen att lösas, även vid stora påfrestningar eller oväntade händelser.

Ytterligare en ny pumpstation, P14 eller ”Ljusglimt” på Tuna strand (bild nedan), designad av arkitektkontoret A&D invigdes och projektet styrde också riktningen österut igen, nära den plats där Östra länken en gång startade 2014 – västra Skurholmen. Vid mackarna och Hertsövägens rondell kom en ny busshållplats och förbättrade trafiklösningar som exempelvis upphöjda övergångsställe på plats. Träd, blommor och ett område med mer stadskänsla skapades. skapas.

Förutom redan nämnda pumpstationen P14 startade arbetet med den pumpstation som byggs vid Arontorpsviken, det vill säga vid vattnet som finns mellan Örnäset och Svartöstan. Under 2022 påbörjades även förläggning av vatten- och avloppsledningar från Uddebo, i riktning mot Svartöstaden. Den stora delen av jobbet blev färdigt under 2022, men vissa delar som asfaltsbeläggning och återställning kommer att ske under 2023. Under slutet av 2022 startas arbetet vid Avaviksvägen på Hertsön upp, vilket fortsätter under 2023. Här förstärks alla delar, hela vägen fram till vårt avloppsreningsverk Uddebo. När detta knyts ihop med avloppsreningsverket, får vi också den efterlängtade effekten och förutsättning tack vare den utbyggda kapaciteten.