Östra länken – vatten och avlopp för ett framtida Luleå

Luleå har som målsättning att växa kontinuerligt, där vi år 2040 kan ha ett Luleå som består av 100 000 invånare. För att en stad ska växa med tusentals människor krävs många samspelande delar:  bostäder, arbetsplatser, skolor, omsorg och en social infrastruktur där människor trivs. Dessutom vill vi ha ett gott dricksvatten, och ett avloppssystem som är anpassat för den aktuella folkmängden. Ju fler människor, desto större mängd avloppsvatten som spolas ner i toaletter och sköljs ut via disk- och tvättmaskiner och olika avloppslösningar. Eftersom det tidigare vatten- och avloppssystemet har allt mellan 60 till 100 år bakom sig är det inte anpassat för dagens eller framtidens förväntade befolkning – det behövdes ett nytt och uppgraderat system. 


2014 startade det omfattande projektet Östra länken som beräknas vara klart år 2026. I sin helhet är sträckan över två mil av rör, emellanåt så stora som 2 meter i diameter och som kan väga flera ton. Dessutom kommer fyra nya pumpstationer ratt byggas, som adderas till de totalt cirka 70 stationer som redan finns i Luleå. Pumpstationerna är viktiga på så vis att deras uppgift är att lyfta och trycka iväg avloppsvattnet från lägsta punkterna som finns efter ledningsnätet. Vattnet kommer till stationerna tack vare självfall och lämnar pumpstationerna med hjälp av trycksättning. För att vattnet ska kunna transporteras hela vägen till Uddebo avloppsreningsverk behöver detta ske flera gånger, därav behövs flera pumphus.

Färskt vatten tas upp från Luleåälven som renas i Gäddvik vattenverk och pumpas därefte rut mot Luleå tätort. Vattnet tar sig sedan vidare till kranar, toaletter, duschar och liknande för att därefter via avloppsledningar sluthanteras vid Uddebo avloppsreningsverk. Här renas det smutsiga vattnet och släpps till sist tillbaka ut i friheten. Ett vattnets kretslopp, varje dag, år efter år.

Namnet Östra länken? Det kommer från att projektet startade i östra delarna av stan och även öster om Gäddviks vattenverk som är själva hjärtat i systemet. För att få hela länken att fungera optimalt bygger projektet på att vi i etapper byter ut och, eller lägger nya vatten- och avloppsledningar. Allt för att arbeta så smart som möjligt under hela året, och för att kunna ta så stor hänsyn som möjligt människor, djur, natur och infrastruktur. Dessutom passar vi på att förbättra trafiklösningar, gångstråk och skapar nya, sociala platser som exempelvis parker och lekparker.

Vad händer under 2022?

Syftet med etappen som kallas för 4E är att binda ihop vattenverket i Gäddvik med vattentornet på Mjölkuddsberget. Här ingår att lägga ned vattenledningar mellan Notviksstan och Jernstan vid E4:an. Jernstan är ett relativt nytt namn på industriområdet i norra Notviken vid före detta Notviksverkstaden. Utkomsten av arbetet med denna etapp ger stor trygghet för Luleåbor idag och i framtiden – tack vare hopbindningen kommer vi att kunna lösa vattenförsörjningen, även vid stora påfrestningar eller oväntade händelser.

Det blir ytterligare en ny pumpstation, P14 på Tuna strand, skapat av arkitektkontoret A&D som lämnade in vinnande bidraget ”Ljusglimt”. 

Pumpstation 14 ”Ljusglimt”
Pumpstation 40

Dessutom har projektet dragit österut igen, den del som kallas för etapp 3 där vi närmar oss den plats där vi en gång startade 2014 – västra Skurholmen. Rondellen vid Hertsövägen kommer att påverkas och en ny busshållplats och förbättrade trafiklösningar som exempelvis upphöjda övergångsställe kommer att skapas. Därifrån tar vi sikte mot slutstationen på Uddebo avloppsreningsverk. I denna del av projektet kommer vi att passera Rödkallens väg vid sidan av Coop Örnäset och i området längs Svartövägen mot Lövskatan.

Ytterligare en ny pumpstation skapas under 2022, vid Arontorpsviken vid Örnäset på väg mot Svartöstan. Under 2022 startar även nedgrävandet och förläggning av vatten- och avloppsledningar från Uddebo, i riktning mot Svartöstaden. Den stora delen av jobbet blir färdigt under 2022, men vissa delar som asfaltsbeläggning och återställning kommer att ske under 2023. Större delen av sträckan inbegriper SSAB:s industriområde, vilket gör att varken cyklister, bilister eller boende i Svartöstan påverkas nämnbart.

Här förstärks alla delar, hela vägen fram till vårt avloppsreningsverk Uddebo. När detta knyts ihop med avloppsreningsverket, får vi också den efterlängtade effekten och förutsättning tack vare den utbyggda kapaciteten.

2023-2024 handlar det främst om Svartöstaden och Hertsön

Under den del av projektet som kallas etapp 1, del 2 som rör sig vid Svartöstaden närmar vi oss de områden där människor bor. Dessutom kommer en pumpstation att återbrukas och flyttas från Tuna strand till Hertsön, där den planeras att driftsättas år 2025. Projektering av etapp 2 kommer att genomföras vilket innebär förberedande arbete som geoteknik och miljöprovtagningar för sträckan som rör sig från Örnäset till Hertsön.

Till största del påverkas inte allmänheten, förutom vid Avaviksvägen på Hertsön då vi startar upp jobbet november 2022. Här handlar det om att lägga ner nya vatten- och avloppsledningar för kommande exploatering av Hertsöheden och Luleå Industripark. Förutom en begränsad framkomlighet kommer ridvägarna vid Hertsö ridhus att påverkas. Vi är tacksamma för det fina samarbete som inletts med Hertsö ridhus, och har fokus på att verksamheten ska kunna fortlöpa så gott som möjligt.

2024-2026 med fokus på Svartöstaden, inkopplingar och driftsättningar

Här planeras det till stor del för inkopplingar, då stora delar av rörläggningen är färdig över stan. Det handlar om att ta nya ledningar i drift, men också att koppla ur de gamla som inte längre ska användas. Även gamla pumpstationer ska kopplas ur för att driftsätta de nya.

Höjdpunkter 2014-2021

2014, under etappen som kallas 4A startade med att röra oss från Lulsundet längs Bensbyvägen till västra Skurholmen, vid Skurholmsfjärdens nordöstra sida. Vi skapade också ett parkområde som uppskattas av barn och vuxna som rör sig runt sjön.

Nya trafiklösningar, kanalbroar och gång- och cykelvägar har etablerats och inte minst en ny pumpstation, P39 som har designats av arkitektbyrån A&D:

Pumpstation 39
Pumpstation 42

Etapp 4B inleddes 2017 och innefattade sträckan mellan Golfängen och Regionhuset, och Golfängen fick i samband med detta ett nytt, officiellt namn: Kanalparken. Under etapp 4C ingick att lägga ned vattenledningar mellan Regionhuset och Mjölkudden.

En ny pumpstation, P42 skapades av A&D Arkitektkontor och gavs namnet Havsstrand. Den ska efterlikna det mönster som blir till på en sandstrand under vattenytan; den vågiga sandbottnen. Den finns placerad vid korsningen av Bodenvägen och Svartövägen:

2018-2021 var intensiva år, då ledningar bands samman från pumphuset P42 upp mot Bodenvägen och letade upp befintliga ledningar mot Haparandavägen. Därefter går ledningar vidare ut mot Notviksstan. I denna etapp, som går under namnet 4F har nya trafiklösningar skapats kring Haparandavägen, Midgårdsvägen och Banvägen. Den nya Midgårdsrondellen skapade ett nytt uttryck och gav ny funktion, och ett nytt cykelhuvudstråk anlades som knyter an till cykelvägen från Porsön, mot centrum i Luleå.