Biogas – förnybart bränsle

För ett hållbart samhälle krävs omställningar och nya lösningar. En del av Luleå kommuns vision är att en så stor del som möjligt av fordonen i kommunen, och specifikt kommunens fordonsflotta, ska drivas med förnybart bränsle år 2030.


På Uddebo reningsverk tillverkas fordonsgas som driver en stor del av kommunens fordon och Luleå lokaltrafiks bussar. Biogas är förnyelsebart och bildas vid rötning av avloppsslam och andra restprodukter på reningsverket. Gasen renas sedan så att vi kan använda den som drivmedel. Varje år produceras motsvarande 850 ton biogas på Uddebo, vilken även kan användas till el och värmeproduktion. För att klara av en växande befolkning i Luleå, som behöver mer förnybart bränsle togs därför en till rötkammare i drift år 2020.

Så fungerar det:

Avloppsvattnet kommer till Uddebo avloppsreningsverk. I reningsprocessen bildas slam och slammet rötas i en rötkammare. I rötkammaren bildas biogas som vi använder för produktion av fordonsgas, uppvärmning av avloppsreningsverket eller elproduktion.

För att producera fordonsgas behöver biogasen renas ytterligare ett steg, så kallad uppgradering. Fordonsgasen överförs till lastväxlarflak som fraktas till Luleå lokaltrafiks bussgarage där de ansluts till tankanläggningen, och sedan till bussarna och tankstationen.  

Bild som föreställer en biogasanläggning Foto: Per Pettersson

Visste du detta om biogas?

  • Det är avfall och restprodukter som är grunden till biogas  
  • En kubikmeter biogas -> ett kilo -> 1,3 liter bensin
  • Biogas har minskat användningen av bensin och diesel med drygt 0,5 miljoner liter per år i Luleå
  • Restprodukten efter biogasproduktion blir slam som kan användas i jordproduktion
Bild föreställande en biogasanläggning. Foto: Per Pettersson