Kontroll av vårt dricksvatten

Vi människor behöver dricka vatten varje dag, och det är också vårt mest kontrollerade livsmedel, med många och högt ställda krav som måste uppfyllas.


I Luleå har vi dricksvatten som är av hög kvalitet. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. 

Som övergripande regel säger Livsmedelsverket att allt dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Som stöd för oss dricksvattenleverantörer har man preciserat kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten som förkortas LIVSFS 2022:12. Föreskriften innehåller listor över parametrar som skall analyseras och gränsvärden som inte får överskridas.

Mjukt och hårt vatten

Vattnets hårdhet har betydelse för hur mycket tvättmedel, schampo, tvål och diskmedel du behöver använda. I Luleå har vi generellt mjukt vatten men i vissa av byarna bedöms vattnet som medelhårt. Överlag gäller att för mjukare vatten kan du också använda en mindre mängd tvättmedel, schampo, tvål och diskmedel vilket minskar belastningen på våra reningsverk vilket är bra för vår miljö. 

Hur hårt vattnet är beror på dess innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas för hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader. 

Här nedan redovisas hårdhet, pH och alkalinitet på vattnet från de olika vattenverken i Luleå kommun.

Vattenverk:Hårdhet (dH):pH-värde:Alkalinitet (mg/l):
Gäddvik¹3,88,268
Råneå4,28,154
Brändön0,48,2188
Högsön5,08,6138
Jämtön2,18,171
Klöverträsk6,28,5193
Niemisel4,08,498
Strömsund2,68,3135
Ängesbyn1,88,066
Hårdhet (dH):Benämning:
0 – 2,0Mycket mjukt vatten
2,1 – 4,9Mjukt vatten
5,0 – 9,8Medelhårt
9,9 – 21Hårt
Över 21Mycket hårt

¹ Gäddviks vattenverk försörjer dig som bor i centrala Luleå, Ale, Alvik, Antnäs, Avan, Bensbyn, Bälinge, Ersnäs, Gammelstad, Kallax, Måttsund, Persön, Rutvik och Sunderbyn. 

Analysresultat för dricksvatten i Luleå kommun 

Nedan hittar du en översikt av analysresultaten från de kontroller vi genomför regelbundet på utgående dricksvatten från vattenverken i kommunen. Totalt tar vi ca 600 prover årligen för att säkerställa att ditt dricksvatten håller en hög och jämn kvalitet. Proverna analyseras på ett ackrediterat laboratorium och bedöms utifrån Livsmedelsverkets regelverk.

Översikt mikrobiologiska analysresultat för Gäddviks vattenverk
Parameter:Enhet:Gränsvärde:Medelvärde:Kommentar:
Aktinomyceterantal/100ml100<1Kan ge lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar
Antal mikroorganismer vid 22°Cantal/mlOnormal förändring<1Bakterier som  normalt finns i mark och sjöar
Clostridium  perfringensantal/100mlPåvisad<1Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp
Escherichia coli (E. coli)antal/100mlPåvisad<1Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel
Koliforma bakterierantal/100mlPåvisad<1Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp
Översikt kemiska analyser för Gäddviks vattenverk
Parameter:Enhet:Gränsvärde:Medelvärde:Kommentar:
Alkalinitet, HCO3mg/lfinns ej68Anger hur stabilt vattnet är i surhetsgrad
Aluminium, Almikrogram/l2003Kan lösas ut ur marken vid låga pH-värden
Ammonium, NH4mg/l NH40,50<0,004Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp
Fluorid, Fmg/l F1,50,12Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen
Färgmg/l Pt15< 5Organiska ämnen (exempelvis växtrester) och järn- & manganrester kan ge vattnet färg
Hårdhet°dHfinns inte3,8Läs på tvättmedels-förpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt vatten är på tvättmedelsförpackningen 0-6 °dH
Järn, Femikrogram/l Fe100<50Kan ge färg och grumlighet.
Kalcium, Camg/l10023Bidrar tillsammans med magnesium till vattnets hårdhet
Kemisk syreförbrukning, COD-Mnmg/l5,0< 0,8Mått på vattnets halt av organiska ämnen
Klorid, Clmg/l25015Förhöjd halt kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi eller vägsalt
KonduktivitetmS/m25018Ett mått på salthalten i vattnet
Koppar, Cumg/l2,0< 0,020Förhöjda kopparhalter härstammar oftast från fastighetens vatteninstallation och kan ha samband med låga pH-värden
Magnesium, Mgmg/l302,1Bidrar tillsammans med kalcium till vattnets hårdhet
Mangan, Mnmikrogram/l50< 20Kan ge färg och grumlighet
Natrium, Namg/l2008Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten
Nitrat, NO3mg/l500,18Förhöjd halt indikerar påverkan från avlopp, gödsel eller andra föroreningskällor
Nitrit, NO2mg/l0,10< 0,003Förhöjd halt kan indikera påverkan  av gödsel och/eller avlopp
pH<6,5 och >9,58,2pH bör ligga mellan 6,5 – 9,5. Låga pH-värden medför risk för korrision på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i vattnet
Sulfat, SO4mg/l2507Förhöjd halt kan påskynda korrision på ledningar. Halter över 200 kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn
TurbiditetFNU0,500,04Grumlighet

< = mindre än och > = större än

Kompletta analysprotokoll för respektive vattenverk finns dokumenterade och är en offentlig handling, vilket innebär att alla har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll är du välkommen att kontakta oss på Lumire för en genomgång.  

Underhåll, kvalitetsuppföljning och bedömning av analyser

Vi inom Lumire arbetar kontinuerligt med spolning och underhåll av ledningsnätet för att upprätthålla en god dricksvattenkvalitet till alla Luleåbor. Förutom de spolningar som sker enligt plan kan tillfälliga spolinsatser även utföras vid indikation av förändringar i dricksvattenkvaliteten. Även så kallade spolposter eller brandposter kan öppnas tillfälligt för urspolning.

Ledningsnätet kontrolleras och byts ut utifrån dess livslängd. Ett planerat utbyte sker med utgångspunkt från ålder, status samt utifrån den beslutade plan. Ibland sker även ett utbyte om det finns ett tydligt behov på grund av andra omständigheter, exempelvis vid större läckage eller om ledningarna är skadade.

En kontrollplan för dricksvattenprovtagning finns upprättad med ett antal fasta provpunkter i vårt befintliga kommunala ledningsnät. Provtagning utförs kontinuerligt för att kontrollera att de lagstiftade kvalitetskraven med bestämda gränsvärden efterlevs. Provtagning utförs även vid indikation eller misstanke att det är något som inte stämmer med dricksvattenkvaliteten. Vattenprovet skickas till ackrediterat laboratorium för analys.

Fram till och med 31 december 2022 användes beteckningarna tjänligt, tjänligt med anmärkning samt otjänligt vatten som bedömning för vattenkvalitet. Från och med 1 januari 2023 har dessa benämningar tagits bort av Livsmedelsverket, för att ersättas av gränsvärden. Anledningen till att benämningarna har tagits bort beror på att begreppen kunde i vissa fall bli missvisande.

För att kunna bedöma dricksvattnets kvalitet genomförs ett antal analyser med följande innehåll och syfte:
GrumlighetKallas även turbiditet. Grumligheten kan utgöras av synliga mycket små partiklar som gör att vattnet ser ut att ha en viss likhet med mjölk. Orsaken till vattens grumlighet är i de flesta fall järnföroreningar eller leror.
LuktJärnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter ibland blir motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall. 
JärnJärn kan komma till dricksvattnet från utfällningar orsakade av korrosionsangrepp på stål- och gjutjärnledningar eller från processkemikalier på vattenverken. Om halterna hos användaren hamnar över gränsvärdet kan färg och smak påverkas. Järn kan dessutom orsaka skador på textilier vid tvätt. Förekomsten av järn medför normalt ingen hälsorisk. 
FärgtalVattnets färg orsakas vanligen av multnande växtdelar vilket kallas humus-ämnen, eller vid förekomst av järn eller mangan. Färgat vatten innebär ingen hälsorisk men färgtalet bör helst vara under 30 för att slippa missfärgning. 
Kemisk syreförbrukningCOD:MN är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen vilka oftast består av multnande växtdelar, det vill säga humus. Dessa ämnen kan påverka färg, lukt och smak. Hög halt kan tyda på föroreningar, COD-halten bör därför vara mindre än 5 milligram per liter.  
pH-värdeBalansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. pH-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. Värden under 7 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Låga pH-värden ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Därför är det viktigt att spola ur ledningarna på morgonen när vattnet stått stilla under natten. 
KonduktivitetEtt mått på vattnets elektriska ledningsförmåga, denna stiger med ökad salthalt. Ledningsförmågan är i regel mindre än 100 mS/m. 
AlkalinitetEtt mått på vattnets buffrande förmåga och har tillsammans med pH och hårdhet betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Ju högre alkalinitet desto större är vattnets förmåga att stå emot försurning. 
Totalhårdhet (dH)Totalhårdheten anger den gemensamma summan av kalcium och magnesium i vatten. Vatten med låg totalhårdhet kallas mjuka och vatten med hög totalhårdhet benämns hårda. Hårt vatten kan orsaka kalkutfällningar i till exempel diskmaskinen eller ge kalkavlagringar på hushållsmaskiner.  Mycket mjukt 0–2,0 dH, Mjukt 2,1-4,9 dH, Medelhårt 5,0-9,8 dH, Hårt 9,9-21 dH. 
NatriumHöga halter kan tyda på påverkan från saltvatten. Halter över 200 milligram per liter är anmärkningsvärda. 
ManganFinns ofta i vårt grundvatten. Det ger i huvudsak samma problem som järn. Manganhalten hos användaren bör vara lägre än 50 mikrogram per liter.
AluminiumKan lösas ut ur marken vid låga pH-värden. Normalt ligger aluminiumhalten under 0,2 milligram per liter. Halter över 0,5 milligram per liter är anmärkningsvärda. 
KopparFörhöjda halter av koppar kan förekomma beroende på utlösning ur ledningar och har ofta samband med ett lågt pH-värde. Kopparhalten får inte överstiga 2,0 milligram per liter, efter en ordentlig spolning. Koppar kan orsaka gröna utfällningar i sanitetsporslin och ibland grön-färgning av hår. Höga halter av koppar kan ha hälsovådliga effekter. För att undvika koppar är det viktigt att spola ur vattnet som varit stillastående i ledningar längre tid, till exempel under natten. 
Ammoniumkväve (Ammoniumnitrogen)Förhöjd halt av ammoniumkväve kan tyda på förorening från avloppsvatten. Förhöjda halter förekommer också naturligt med mycket järn eller humus. Halter över 0,5 milligram per liter anses anmärkningsvärda. 
Nitratkväve (Nitratnitrogen)Förhöjda halter av nitratkväve kan förekomma i närhet av gödslad mark eller när vattnet är avloppspåverkat. 
Nitritkväve (Nitritnitrogen)Halter över 0,005 milligram per liter kan tyda på föroreningar från avloppsvatten, men kan också förekomma naturligt i framförallt borrade brunnar. Vatten med halter över 0,50 milligram per liter är otjänligt och bör framförallt ej ges till barn under ett års ålder. 
Fosfat-fosforHöga fosfathalter kan tyda på föroreningar från avlopp eller gödsling. Höga fosforhalter kan också ha naturligt, geologiskt ursprung. 
FluoridHalter mellan 0,8 – 1,2 milligram per liter anses ha kariesförebyggande effekter. Vatten med fluoridhalt överstigande 1,5 milligram per liter är ej lämpligt för matlagning och dryck. Konsumtion av dricksvatten med halter över gränsvärdet under tiden då tänderna anläggs hos barn innebär ökad risk för tandemalj-fläckar vilket kallas fluoros. Vid mycket höga halter över 6 miligram per liter finns risk för fluoridinlagring i benvävnaden, eller osteofluoros, vilket på lång sikt kan påverka benvävnadens hållfasthet. 
KloridHalter över 100 milligram per liter kan påskynda korrosionsangrepp. Halter över 300 milligram per liter kan ge salt smak, dessa höga kloridhalter förekommer vid inläckage av saltvatten. 
SulfatHalter över 100 milligram per liter kan påskynda korrosionsangrepp. Halter över 200 milligram per liter kan ge smakförändringar och övergående diarré hos känsliga barn. 
RadonRadon utgör troligen en större hälsorisk än man tidigare trott. Radonhalten i vattnet bör vara under 100 becquerel per liter. 
Förutom kemiska analyser genomförs också mikrobiologiska analyser:  
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C bedömt under tre dygn, så kallade heterotrofa bakterier:Heterotrofa bakterier ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Om antalet heterotrofa bakterier anses vara onormalt höga bedöms dessa vara en avvikelse. Förhöjda värden kan bero på förorening eller otillräcklig vattenomsättning. 
Långsamväxande mikroorganismer vid 22°C bedömt under sju dygn, med benämningen heterotrofa bakterier:Heterotrofa bakterier ger en allmän uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Om antalet heterotrofa bakterier anses vara onormalt höga bedöms dessa vara en avvikelse. Förhöjda värden kan bero på förorening eller på otillräcklig vattenomsättning.
Koliforma bakterier (35oC)Om koliforma bakterier är påvisade är detta en avvikelse. Orsaken utreds omedelbart och nödvändiga åtgärder vidtags därefter. Koliforma bakterier förekommer naturligt i jord och vatten men också i tarmkanalen hos djur och människor. 
Escherichia coli, kallas också E.coliOm E.coli påvisas är detta en avvikelse och vattnet är ej lämpligt att användas till dryck eller vid matlagning. Orsaken utreds omedelbart och nödvändiga åtgärder vidtags därefter. E.coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Upptäckt av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och, eller virus.
AktinomyceterAktinomyceter kan ge vattnet lukt och smak och tillväxa lokalt i distributionsanläggningar. Tillväxten stimuleras av olika naturmaterial som till exempel gummi och trä. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter Aktinomyceter. Det finns inga vetenskapliga belägg för att Aktinomyceter i dricksvatten orsakar överkänslighet eller mag- och, eller tarmbesvär. 
Jäst- och mögelsvampMikrosvamp kan ge upphov till lukt och smak. Dålig omsättning av dricksvattnet i till exempel ändledningar och reservoarer kan ge upphov till höga halter. Det finns inga vetenskapliga belägg för att mikrosvamp i dricksvatten orsakar överkänslighet eller mag- och, eller tarmbesvär. 
Vattnets smakVattnets smak skall vara neutralt. Orsaken till att det ibland inte är så kan till exempel vara att rost från ledningarna, vilket oftast kommer från fastigheten ger vattnet en metallisk smak. Därför är det viktigt att spola så länge att temperaturen inte längre sjunker innan man använder vatten till matlagning. Detta är extra viktigt när vattnet varit stillastående länge i ledningarna, till exempel under natten. Om man bor högt upp i en fastighet kan det ta en stund på morgonen att få fram friskt vatten om man är uppe tidigt.