Riktvärdeslista

Det avloppsvatten som avleds till reningsverket ska motsvara normalt hushållsavloppsvatten. Därför är det viktigt att vara noggrann med vad du släpper ut i ditt avloppsvatten och för att ge dig mer kunskap har vi skapat en riktvärdeslista.


För att definiera vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller har vi upprättat en riktvärdeslista för typiska halter av olika parametrar som inte får överskridas i avloppsvattnet. Dessa gäller både för företag och privatpersoner. Vissa riktvärden finns till för att skydda ledningsnätet och andra för att skydda avloppsreningsprocessen och bidra till en god slamkvalitet. Vissa ämnen bidrar till ökade kostnader i reningsverket, vilka tillkommer det företag eller verksamhetsutövare som bär orsaken.  

Om du misstänker att avloppsvattnet avviker från dessa halter ber vi dig kontakta oss på Lumire så hjälper vi dig.

Parametrar som skyddar ledningsnätet

Parametrar/ÄmneVärde/Mätetal
pH 6,5-11 (min-max) 
Temperatur ≤ 50 °C 
Konduktivitet (Ledningsförmåga) ≤ 500 mS/m 
Sulfat (summaparameter) ≤ 400 mg/l 
Magnesium (Mg2+) ≤ 300 mg/l 
Ammonium (NH4+) ≤ 60 mg/l 
Fett (Avskiljbart) ≤ 50 mg/l 
Klorid ≤ 2 500 mg/l 

Parametrar som skyddar reningsprocess och slamkvalitet 

Parametrar/Ämne Värde/Mätetal 
Zink (Zn) ≤ 0,20 mg/l 
Koppar (Cu) ≤ 0,20 mg/l 
Bly (Pb) ≤ 0,05 mg/l 
Silver (Ag) ≤ 0,05 mg/l 
Kobolt (Co) ≤ 0,03 mg/l 
Krom (Cr) ≤ 0,03 mg/l 
Nickel (Ni) ≤ 0,03 mg/l 
Kvicksilver (Hg) ≤ 0,0005 mg/l 
Kadmium ≤ 0,0005 mg/l 
Tenn (Sn) ≤ 0,05 mg/l 
Cyanid (Cn) (Total) ≤ 0,50 mg/l 
Miljöfarliga organiska ämnen Bör ej förekomma¹ 
Oljeindex ≤ 5-50 mg/l² 

Parametrar som bidrar till ökande kostnader vid avloppsrening 

Parameter/Ämne Värde/Mätetal 
Totalfosfor ≤ 7,2 mg/l 
CODCr ≤ 580 mg/l 
TOC ≤ 160 mg/l 
Suspenderade ämnen ≤ 330 mg/l 

Högre halter än normalhalter för hushållsspillvatten kan accepteras när det gäller organiska ämnen (CODCr, TOC), totalfosfor och, eller suspenderade ämnen om utsläppen sker i samförstånd med huvudman. Detta medför en kostnad enligt särskild industritaxa. 

¹ Kemikalieförteckningen samt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg och Begräsningsdatabasen är stöd för att identifiera och ersätta miljöfarliga ämnen. 

² Bedömning av vilket krav som skall gälla görs av va-huvudman utifrån fastighetens verksamhet och belastning. Generellt vid nybyggnation ställs kravet oljeindex 5 mg/l. Klass 1 Oljeavskiljare kan vid rätt dimensionering, installation och skötsel klara 5 mg/l.