Avfallsplan och föreskrifter

Alla kommuner ska enligt miljöbalkens bestämmelser ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar: en avfallsplan och lokala föreskrifter om avfallshantering.


En viktig del i arbetet med att göra såväl Luleå som Sverige till ett mer hållbart samhälle är att minska påverkan från vårt avfall. Avfallsplanen beskriver kommunens inriktning för hur hantering av avfall från hushåll och verksamheter ska se ut i framtiden och föreskrifterna innehåller detaljerade regler för hur avfallshanteringen ska gå till. Både avfallsplanen och föreskrifterna om avfallshantering beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallsplan 2021-2028

Avfallsplanen beskriver hur avfallshanteringen ser ut idag och hur kommunen planerar för den framtida avfallshanteringen. Den berör hela kommunen och alla typer av avfall, även produkter som inte blivit avfall än.

Avfallsplanen bygger till stor del på avfallstrappan och innehåller sex målområden, varav tre av dem representerar avfallstrappans tre översta steg. Målen i avfallsplanen är styrande för hur kommunen kommer att arbeta med avfallsfrågor fram till 2028 och syftar till att främja en hållbar framtid – ur såväl ett miljömässigt, ekonomiskt som socialt perspektiv.

Avfallsplanens sex målområden:

Förebygga – Avfallet ska minska
Återanvända – Återbruket ska öka
Återvinna – Återvinningen ska öka
Nedskräpning – Bevara naturvärden
Fysisk planering – Avfallshantering får en självklar roll i samhällsplaneringen
Människan i fokus – Öka kvalitet och service
Målen och delmålen återfinns i avfallsplanens tredje kapitel.

För att kunna uppnå målen i avfallsplanen behöver åtgärder vidtas och aktiviteter genomföras under planperioden. Till avfallsplanen hör därför en aktivitetsplan där målen brutits ner till genomförbara aktiviteter som återfinns i avfallsplanens bilaga 1. Aktiviteterna är sedan tänkt att förverkligas genom handlingsplaner som beslutas av ansvarig förvaltning eller bolag för respektive aktivitet.

Vill du ta del av avfallsplanen hittar du den här:
Avfallsplan 2021-2028
Bilagor till Avfallsplan 2021-2028

Föreskrifter om avfallshantering

Föreskrifterna innehåller de bestämmelser som gäller för avfallshanteringen i kommunen. Här kan exempelvis fastighetsägare och verksamheter se vilket ansvar som vilar på dem respektive kommunen. De innehåller även bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas samt vilka krav som ställs när det gäller framkomlighet för hämtningsfordon, hämtställen och mycket annat.

I föreskrifterna beskrivs också vad som gäller vid hantering av undantag från föreskrifterna, exempelvis gemensam avfallsbehållare, uppehåll från hämtning och eget omhändertagande av matavfall.

Vill du ta del av föreskrifterna hittar du dem här.