Bild på en person ovanför en vattenbrunn.

Dagvattenledningar

För att vi ska undvika översvämningar och andra besvär som kan uppkomma av vatten som inte leds rätt, har Luleå kommun ett nät av dagvattenledningar för att avleda regn, smältvatten och dräneringsvatten.


Dagvattnet i centrala Luleå avleds främst genom ledningar som finns nedgrävda i marken. På de mindre orterna sker avledningen i öppna diken. Dagvattnet avleds oftast till närmaste vattendrag.  

I huvudsak sker ingen rening av dagvattnet med undantag av vissa parkeringsytor och bensinstationer som har oljeavskiljare installerat. Att äga en källarförsedd byggnad innebär en förhöjd risk att drabbas av översvämning.  

Att avleda dagvatten, till spillvattensystemet är inte tillåtet. Om du misstänker att avledningar från din fastighet är felkopplade ber vi dig kontakta en vatten- och avloppsinspektör hos oss på Lumire.