Vattenläcka på Tingvallsvägen
Se driftinformation >>

Ny lösning i vattendike ger miljönytta och pengabesparing

Med hjälp av ett uppdrag och bidrag från Naturvårdsverket har Lumire, med projektledare Jimmy Edmundsson i spetsen genomfört ett lyckat projekt på Storheden i Luleå som både ger miljönytta och pengabesparing. Framgångsreceptet? En effektiv projektperiod som landade i en lösning som kräver lite, eller inget framtida underhåll.


Storheden i Luleå är ett shopping- och industriområde som är delvis beläget inom vattenskyddsområdet för Luleå kommuns största dricksvattentäkt. En plats som nyttjas av såväl privata konsumenter som företag. Ett område som vuxit och fortsätter växa, med stora arealer hårda ytor och tung industri. Här finns ett antal källor till föroreningar som riskerar att påverka vattentäkten negativt och platser inom området som riskerar extra hög infiltration, det vill säga att vattnet rinner ner till grundvattnet. Skulle då vattnet vara förorenat, eller dra med föroreningar påverkas grundvattnet negativt. Diket vid affären Dollarstore på Storheden i Luleå är en av dessa identifierade platser. En knytpunkt där flera större flöden möts för att sedan rinna vidare och som tidigare kunnat infiltrera obehindrat, vilket inte är önskvärt enligt Jimmy Edmundsson som är projektledare på Lumire:

– Det finns en sedimentationsanläggning nedströms som är viktig för att dagvattenflöden ska nå fram, säger Jimmy Edmundsson och förklarar vidare:

– Ordet sedimentation innebär att partiklar faller ner på botten, och kan därefter samlas upp. Med dagvatten menas vatten som tillfälligt rinner på hårda markytor, som hustak, vägar och parkeringsplatser. Åtgärder som tätning av det aktuella diket skulle säkerställa att samtliga flöden når anläggningen utan att infiltrering sker vilket minskar risken att grundvattnet förorenas. 

Själva projektet inleddes med en utredning och för att se vilka mängder av dagvatten som passerar diket startade mätningar under våren 2022. Dessa visade att den genomförda, utgående flödesmätningen var tillräcklig för att ge statistik över de volymer som fanns. Parallellt mättes även grundvattennivåerna. Därefter följde en förprojektering och för att få en uppfattning om dikets djup, längd och form genomfördes även en mätning av dikesbotten. Samtidigt borrades grundvattenrör i nära anslutning. Efter den grundliga utvärderingen med tillhörande analys såg Jimmy Edmundsson två huvudspår för att lyckas med uppdraget:

– Det stämmer, vi såg att antingen kan det bli aktuellt med ett att bygga en fördröjningsbassäng i diket som skulle kunna ha ett öppet utseende alternativt slutet med hjälp av rörledningsmagasin. Den andra möjliga lösningen, som också blev den vi valde, handlade om att koppla samman rörledningarna.

Vilka var fördelarna med att välja en sammankoppling av rörledningar?

– Smutsigt dagvatten leds bort, för att sedan komma fram till den befintliga renings- och sedimentationsanläggningen vilket gör att vi minskar risken för att oönskade ämnen ska sedimentera ner till Storhedens grundvattentäkt. Denna lösning, med rör som är helt slutna passade bra då våra beräkningar visade att det är god kapacitet ut från diket, säger Jimmy Edmundsson och lägger till:

– Vi ska se till att skydda vattentäkten och i första hand leda bort smutsigt och förorenat vatten som hade kunnat riskera sedimentation ner till grundvattnet. En sluten lösning kräver inte alltför omfattande underhåll och totalt sett kan vi se att de förväntade investeringskostnaderna därför blir tre till fem gånger lägre än vid en magasinslösning, som kan landa på omkring en miljon i investeringskostnader.

Vilka utmaningar har ni stött på under projektets gång?

– Det är branta slänter mot diket, dessutom finns det  ett järnvägsspår nära beläget och vi befarade att detta kunde bli problem, men vi hade god samverkan med Infranord som sköter om rälsverksamheten vilket gjorde att allt har fungerat fint. Något som var positivt och oväntat var att vi lyckades göra diket relativt plant; eftersom människor eller djur kan befinna sig i närheten vill man inte ha alltför djupa diken.(Bilden nedan visar diket efter färdigställande, maj 2023).

Nu är projektet genomfört. Vilka nyttor kan vi se framöver tack vare dess effektiva genomförande och goda utkomst?

– Resultatet av denna utvärdering kommer ligga till grund vid utformning av dagvattenanläggningar i framtiden inom Luleå kommun. Vi ville hitta en hållbar och ekonomisk metodik för anläggande och underhåll av dagvattensystem, och dessutom kunna minska påfrestningar på recipient, det vill säga mottagare som kan vara exempelvis ett vattendrag eller en sjö. Dessutom vill vi gärna hjälpa andra kommuner och företag genom att sprida kunskapen och resultat från detta projekt för att främja utveckling av dagvattenhantering, berättar Jimmy Edmundsson avslutningsvis.