Ändrad tömningsdag v25
Se driftinformation >>

Stort intresse för kommunalt vatten i Bensbyn

När Lumires Vatten- och avloppschef Petra Viklund (ses längst till vänster på bilden) klev upp på scenen i Benzeliusgården möttes hon av ett 60-tal engagerade Bensbybor som slutit upp i den fina bygdegården. Förutom Petra Viklund fanns kollegor från Lumire och Luleå kommun på plats för att berätta mer om den kommande utbyggnationen som kommer att ge kommunalt vatten till fler i Östra Bensbyn – och inte minst en ny lekpark som Bensby-barnen får vara med och tycka till om!


En ny lekplats till Bensbybarnen – berätta mer:

– Det stämmer, vi har haft ute en interaktiv karta på vår sajt Vårt Luleå och därigenom fått in ett antal förslag på lämplig plats där den nya lekplatsen ska byggas, berättar Cecilia Ek, Landskapsarkitekt på Luleå kommun. Vi är glada att både barn och vuxna har tyckt till, vilket nu har gett oss tre möjliga platser. Nästa steg blir att träffa några barn från skolan ute på de tre platserna under maj månad, för att höra mer om vad de önskar av den nya lekplatsen. I september sker återkoppling och barnen får höra mer om vad som kommer att ske, sedan behövs tid till ritningar och planering och så kommer själva bygget att ske nästa sommar.

Petra Viklund, Chef för Vatten och avlopp inom Lumire – varför sker denna utbyggnad och anslutning till kommunalt vatten och avlopp?

– En målbild är att ha en god kvalitet vad gäller grund-, yt- och dricksvatten i kommunen, vilket ibland behöver sker med vatten- och avlopp som är anslutet till det kommunala systemet, och ibland passar det bäst med enskilt upplägg. Sedan en överföringsledning från Hertsön, via Hällbacken och Dalbo till Bensbyn har kommit till, finns nu möjlighet att expandera systemet i Bensbyn. Den senaste vatten och avlopps-planen (förkortas ofta VA-plan) antogs 2018 och den sätter riktlinjer och takt – hur ska vårt vatten- och avloppssystem se ut och byggas ut framöver? Att kunna bygga ut hållbart och i en takt som håller ekonomiskt och resursmässigt. En annan viktig sak är att Luleåborna ska kunna följa processen hur vatten och avloppslösningar kommer att utvecklas och byggas ut, säger Petra Viklund och lägger till:

– En av delplanerna handlar om utbyggnad och där har Östra Bensbyn identifierats och valts ut som prioriterat område (Revelsudden och Lövskär är också utvalda) . I Östra Bensbyn är det de fastigheter som redan är bebyggda som får tillgång till det kommunala vatten- och avlopp, men det finns också kapacitet för att ansluta nya fastigheter som byggs framöver inom det utvalda området.

Måste man som fastighetsägare ansluta sig till det kommunala vatten och avloppssystemet?

– Ja, när ett område, som tekniskt benämns som ett verksamhetsområde blir utvalt till att ha en vatten- och avloppsanläggning som ordnas av kommunen, har varje fastighetsägare ett ansvar att ansluta sig. Inom östra Bensbyn rör det sig om cirka 150 fastigheter inom det aktuella utbyggnadsområdet. Det är vattentjänstlagen och ABVA som styr. Med detta kommer avgiftsskyldighet via den så kallade VA-taxan (vatten- och avloppstaxan), som innebär att vi alla är med och delar på kostnader för vattenförsörjningen. En viktig del är att VA-taxan ska täcka kostnader, men ingen vinst eftersöks, säger Mikael Karlberg, Vatten- och avloppsinspektör inom Lumire och säger också:

– Det finns ett undantag, för den som ingår i verksamhetsområdet och redan har indraget vatten kan du få dispens men behöver ändå betala anslutningsavgiften – detta då man dragit fram ledning, och getts möjligheten vilket är viktigt för kommande fastighetsägare i framtiden. Däremot behöver man då inte betala brukningsavgift.

Vad kommer det att kosta att ansluta sin fastighet?

– Vi har räknat fram några exempel för olika typer av fastigheter som landar mellan 138 000 kronor och 182 000 kronor sett utifrån årets VA-taxa men detta kommer ske med 2026 – 2028 års taxa eftersom det är då vi beräknar att själva arbetet börjar vara på plats. Det som avgör anslutningsavgiften är dels tomtytan vilket beror dels på ledningslängden: ju större tomt, ju mer ledning dels fastighetens bostadsyta. Beräkning görs för varje enskild tomt för att det ska bli så rättvist som möjligt, säger Mikael Karlberg och förklarar vidare:

– Skulle det vara så att någon fastighetsägare har svårt med finansiering och kanske inte beviljas lån för att klara anslutningskostnaden, ber vi er kontakta oss på Lumire.

När det gäller hur fördelningen ser ut mellan fastighetsägare och kommun är det fastighetsägaren som står för grävkostnaden och som också själv väljer entreprenör för att utföra jobbet på den egna tomten fram till förbindelsepunkten som är cirka 0.5 meter utanför tomtgränsen. Det finns också exempel på fastighetsägare som är grannar som går ihop för att upphandla denna tjänst tillsammans, vilken styrs och ansvaras för av dig som fastighetsägare. Om du redan har en befintlig avloppsanläggning som är yngre än 10 år och tillstånd finns, kan fastighetsägaren få ersättning då den blir överflödig framöver då det kommunala vatten- och avloppssystemet kommer på plats, något som generellt ger både en värdeökning och större trygghet.   

Vilken tidperiod gäller för projektet?

– För att vi ska kunna lägga ut alla ledningar som behövs kommer markavtal att behöva träffas med markägare då Luleå kommun inte äger så mycket mark i Bensbyn, säger Lars Ekblad som är Projektledare på Lumire och säger fortsättningsvis:

– Under 2023 – 2024 sker projektering och inmätning, vi hanterar vattenverksamhet och miljöfrågor för att se hur miljön kan komma att påverkas, och så planerar vi för ett nytt informationsmöte om ungefär ett år. Tanken är att ledningarna kommer att dras via huvudvägarna och att eventuella pumpstationer placeras vid hamnen och Sågudden, vilket sker under åren 2025 – 2028.

Lite längre fram när arbetet kommer igång – hur kommer det att påverka trafiken?

– Det kommer att märkas när ledningar börjar läggas ner i jorden, då kommer även vägarna att påverkas. Exempelvis kan mötesfickor kommas att skapas, tillsammans med fastighetsägare för att trafiken ska kunna fungera – om än på annat vis än normalt – även under själva grävjobbet, förklarar Lars Ekblad avslutningsvis.